Skip to content

Завршени проекти

МАКЕДОНСКО ФОЛКЛОРНО НАСЛЕДСТВО

Период на реализација: 01.01.2002 – 31.12.2004Главен истражувач: д-р Ленка ТатаровскаСоработник: д-р Марко Китевски Проектот ја има предвид идејата на романтичарскиот логос според која во книжевната историја посебно место му се дава на изворните истражувања на

Повеќе »

КИРИЛОМЕТОДИЕВСКИОТ ПРЕВОД НА БИБЛИЈАТА

Период на реализација: 01.01.2002 – 31.12.2004Главен истражувач: д-р Маја Јакимовска-ТошиќСоработник: д-р Ѓорги Поп-Атанасов и д-р Илија Велев Соработниците во проектот извршија реконструкција на Кирило-Методиевски превод на Библијата врз основа на македонски глаголски и кирилски ракописи,

Повеќе »

МАКЕДОНСКАТА СОВРЕМЕНА ПРОЗА ВО БАЛКАНСКИ КОНТЕКСТ

Период на реализација: 01.01.2001 – 31.12.2003Главен истражувач: д-р Александар ПрокопиевСоработници: д-р Јасмина Мојсиева Гушева, Африм Реџепи и повеќе надворешни соработници Проектот имаше за цел создавање на теориско-есеистичка основа за балканолошката книжевна дијагностика, односно ги анализираше

Повеќе »

ВИЗАНТИСКО-МАКЕДОНСКИ КНИЖЕВНИ ВРСКИ

Период на реализација: 01.01.2000 – 31.12.2002Главен истражувач: д-р Илија ВелевСоработник: д-р Ѓорги Поп-Атанасов Врз изготвувањето монографско претставување на Византиско-македонските книжевни врски работеше главниот истражувач и раководител на проектот д-р Илија Велев, а соработникот д-р Ѓорги

Повеќе »

ИМАГОЛОГИЈА – СЛИКАТА ЗА ДРУГИОТ ВО СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

Период на реализација: 01.10.1999 – 30.09.2002Главен истражувач: акад. д-р Влада УрошевиќСоработници: д-р Александар Прокопиев, д-р Анастасија Ѓурчинова, м-р Соња Стојменска-Елзесер    Во проектот е истражен корпусот на прозната и драмската македонска продукција, и во него

Повеќе »

ПРОГОНОТ ВО МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА

Период на реализација: 01.10.1999 – 30.09.2002Главен истражувач: д-р Јованка СтојановскаСоработници: д-р Веле Смилевски, д-р Васил Тоциновски, д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева Преку проектот Прогонот во македонската литература на Одделението за македонска литература во 20 век, истражена е

Повеќе »