Skip to content

Завршени проекти

КОНТИНУИТЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРНО-ЛИТЕРАТАУРНА ТРАДИЦИЈА ВО 19 ВЕК

Период на реализација: 01.10.1999 – 30.09.2002Главен истражувач: д-р Васил ТоциновскиСоработници: д-р Георги Сталев, Македонската литература во 19 век како одраз на традицијата и континуитетот на писменоста од претходните векови ја опкружуваат и следат неповолни политички,

Повеќе »

ДРАМСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ФОЛКЛОР

Период на реализација: 01.10.1999 – 30.09.2002Главен истражувач: д-р Марко КитевскиСоработници: д-р Ленка Татаровска и Ана Мартиноска Проектот опфати истражувања на драмските елементи во македонскиот фолклор, како во фолклорните така и во етнографските материјали. Д-р Марко

Повеќе »

ТВОРЦИ ВО МАКЕДОНСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА КНИЖЕВНОСТ (IX-XVIII ВЕК)

Период на реализација: 01.10.1999 – 30.09.2002Главен истражувач: д-р Ѓорги Поп-АтанасовСоработници: д-р Илија Велев и д-р Маја Јакимовска-Тошиќ Со проектот се обработуваат проблеми поврзани со учесниците во создавањето на нашата средновековна литература – средновековни писатели, книжевни

Повеќе »

ФЕНОМЕНОТ ЉУБОВ И НЕГОВИТЕ КРЕАТИВНИ ИМПЛИКАЦИИ ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ НА XX ВЕК

Период на реализација: 01.07.1997 – 30.06.2000Главен истражувач: д-р Александар ПрокопиевСоработници: м-р Јасмина Мојсиева-Гушева, Африм Реџепи и надворешните соработници: д-р Елизабета Шелева, д-р Јасна Котеска, Емилија Мајсторова (Р. Македонија), д-р Борислав Павловски (Хрватска), д-р Амелија Личева

Повеќе »

КРИТИЧКИТЕ МОДЕЛИ ВО МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ВО СВЕТЛИНАТА НА СВЕТСКАТА КНИЖЕВНО-ТЕОРЕТСКА МИСЛА

Период на реализација: 01.01.1995 – 31.12.1997Главен истражувач: проф.д-р Влада УрошевиќСоработници: д-р Александар Прокопиев, м-р Анастасија Ѓурчинова, м-р Соња Стојменска-Елзесер Проектот, со помош на теоретско-компаративна методологија ја истражува македонската литературна критика, сумирајќи ги и определувајќи ги

Повеќе »