Skip to content

Изборни предмети

Македонски културни икони

Предметни професори: проф. д-р Валентина Миронска-Христовска, доц. д-р Славчо Ковилоски Цели на предметот Запознавање со појавата и значењето на културните икони;  Проследување на врската на културните икони со културниот процес;  Овозможување согледби за улогата на…

Културен туризам

Предметни професори: проф. д-р Илија Велев, проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ Цели на предметот  Развој на колективната меморија за значењето на културниот туризам како презентирање на природните, духовните, културните и уметничките историски или современи вредности во…

Еколошка култура, екокритика

Предметни професори: проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, проф. д-р Наташа Аврамовска Цели на предметот  Запознавање со поимот еко-етика; еколошко разбирање на светот кое ни отвора нови видици во етичката анализа на хуманото однесување преку ускладувањето со…