Skip to content

Меѓународни проекти

Меѓународен проект „СЛОВО“ – „Toward the Building of digital Library of South Slavic Manuscripts“

Меѓународен проект „СЛОВО“ – „Toward the Building of digital Library of South Slavic Manuscripts“ Партнерски институции: Институтот за славистика при Австриската академија на науките, Институтот за балканистика при САНУ, Институтот за македонска литература и Словенската академија

Повеќе »

Традицијата и континуитетот во македонско-хрватските врски (1.07.2007 – 30.06.2009)

Традицијата и континуитетот во македонско-хрватските врски (1.07.2007 – 30.06.2009) Носители: Институт за македонска литература при УКИМ во Скопје и Филозофски факултет при Универзитетот во Риека Главни истражувачи: д-р Васил Тоциновски (Македонија) ид-р Горан Калоѓера (Хрватска)Соработници од

Повеќе »

Родовите претстави во литературата и културата на Балканот (01.07.2006 – 30.06.2008)

Родовите претстави во литературата и културата на Балканот (01.07.2006 – 30.06.2008) Носители: Институт за македонска литература при УКИМ и Филолошки факултет при Југозападниот Универзитет “Неофит Рилски” во Благоевград, Р. Бугарија Главни истражувачи: д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева д-р

Повеќе »

Меѓународен проект во рамки на Програмата за партиципација на УНЕСКО „Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење“ (1.11.2007 – 31.11.2008)

Меѓународен проект во рамки на Програмата за партиципација на УНЕСКО „Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење“ (1.11.2007 – 31.11.2008) Главен истражувач: д-р Лорета Георгиевска-ЈаковлеваСоработници: д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, д-р

Повеќе »