Научен собир по повод 60 години од смртта на Ѓорѓи Абаџиев

Институтот за македонска литература со научен собир ќе одбележи 60 години од смртта на Ѓорѓи Абаџиев.

Собирот ќе се одржи на 6 октомври 2023 година (петок), со почеток во 11.00 часот во амфитеатарот на ИМЈ „Крсте Мисирков” – Скопје.

На отворањето на собирот ќе се обрати директорката на Институтот за македонска литература проф. д-р Наташа Аврамовска.

Излагања:

проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева: Културната меморија во книжевниот опус на Ѓорѓи Абаџиев
проф. д-р Валентина Миронска-Христовска: Ѓорѓи Абаџиев и Македонскиот литературен кружок
проф. д-р Гоце Смилевски: Индивидуалното и историското во романот „Пустина“ од Ѓорѓи Абаџиев

Oрганизационен одбор: д-р Лорета Георгиевска Јаковлева, претседател, д-р Наташа Аврамовска (директор), член и м-р Билјана Јоновска-Стефковска, секретар

Покана