Skip to content

Одбранети магистерски трудови

133. Ана Јовковска: Kритички промислувања на одредени аспекти на репрезентација на жената во популарната култура
132. Миа Буралиева: Новите технологии и културата: круг на влијанија
131. Наташа Петровска-Јосифоска: Ликот на Марија Магдалена низ историски и современи интерпретации
130. Катерина Димитровска: Да Винчи и Микеланџело – генијот и ренесансата
129. Марина Блажеска-Коцевска: Режимите на моќ во уметничкиот свет на Достоевски
128. Ана Александрова: Молкот и отпорот во романите на Џон Максвел Куци                                                                                                                     127. Златко Панзов: Исток и Запад – осиромашување на човековиот дух во делата на Бела Хамваш                                                                         126. Драгана Евтимова: Концептот „магичен реализам“ како културолошки феномен
125. Коце Стојменов: Културно-историски традиции во с. Бели, Кочанско
124. Симона Трајанова: Влијанието на културните разлики врз меѓународниот маркетинг
123. Тања Ристова: Свадбени обичаи во с. Дедино, Радовишко во минатото и денес
122. Иван Блажевски: Пролетните празници во западна Македонија
121. Нада Андоновска: Нематеријалното културно наследство и неговиот третман во меѓународни рамки и во Република Македонија
120. Габриела Милошевска: Растенијата во македонската народна култура
119. Јасмина Јанчевска: Кирилометодиевистиката во образовниот систем на Република Македонија
118. Љупка Стојменова: Обредните песни во Малешевијата
117. Александра Симова: Влијанието на креативните и културните индустрии како фактор за економски раст
116. Александра Младеновска: Графитите како глобален феномен на комуникација
115. Влатко Деловски: Културолошки параметри во првата канонизација на светители за Македонската православна црква – Охридска архиепископија
114. Елизабета Талеска: Социјалните мрежи и културата на младите
113. Томислав Алексов: Гледната точка и нејзиното влијание врз финансиската конструкција на играниот филм
112. Жарко Иванов: Помеѓу реалноста и фикцијата – поетиката во сценаријата на Чарли Кауфман
111. Сунчица  Трифуновска: Преводот и преводно-компилаторската творечка постапка во македонската книжевноисториска традиција (IX – XVIII век)
110. Јасна Андреевска: Белетристичките текстови во средновековната македонска литература
109. Аника Илијевска-Ѓорѓиева: „Свети места и сакрални објекти во Кочани и кочанско“
108. Антонио Геговски: „Фрескосликарската традиција како инспирација во македонското современо сликарство“
107. Сања Синадиноска: „Семејните обичаи и песни од Порече“
106. Ружица Аџикотарева: „Одразот на христијанската религија врз современото етичко и културно живеење во Република Македонија“
105. Каролина Петковска: „Фолклорните фестивали во Република Македонија како културен феномен“
104. Наташа Данчевска: „Поетскиот јазик меѓу традицијата и иновацијата во поетското писмо Света песна од Анте Поповски“
103. Лела Петрова: „Развој на музејската дејност во Кратово“
102. Ведран Искра: „Културниот идентитет на Хрватите во Македонија (со акцент на религиските практики)“
101. Дејан  Стефановски: „Заштита од злоупотребите на социјалната мрежа Фејсбук“
100. Кристина  Божурска: „Уметничка социјална практика“
99. Марина Цветаноска: „Културолошките импликации во творештвото и активизмот на Елиф Шафак“
98. Ирина  Јаневска: „Реалното шоу како културен производ“
97. Јасмина Василева: „Протест и перформанс – поврзаноста нa политичките протести со перформативните дејствија“
96. Виолета Шамбар: „Родовите во неолитот во македонската археологија“
95. Андриана Јелиќ: „Презентација и популаризација на културата и уметноста во музејските институции (според примерот на НУ Спомен куќа на Мајка Тереза)“
94. Силвана Шиповиќ: „Традиционалните и современите форми на културното живеење во Куманово“
93. Билјана Јоновска: „Митските претстави и родовите стереотипи (митот за Лилит)“
92. Владимир Јовановски: „Бушидо, будо и зен, јадрото на јапонската култура и нејзиното влијание во современиот свет“
91. Маја Ивановска: „Културолошки аспекти на драмскиот опус на Венко Андоновски“
90. Славица Петровска: „Охридскиот духовен и културен центар меѓу богословието и естетиката (XI – XII век)“
89. Андријана Јосифоска-Петровска: „Културно-духовната димензија на сакралните христијански градби во Тетово и Тетовско“
88. Лилјана Велковска-Дамовска: „Културната политика на Република Македонија имплементирана во Годишните програми за остварување на националниот интерес во културата (2000 – 2010)“
87. Гордана Страшевска: „Светителските култови и народната традиција поврзани со манастирот Свети Јован Бигорски“
86. Елизабета Арсоска: „Празнувањето на Водици во Битуше како дел од народната култура во Западна Македонија“
85. Снежана Нацева: „Книжевната дејност на Васарион Дебарски во XVI век“
84. Наталија Георгиевска: „Културата како фактор во креирање на безбедносната политика и стратегија“
83. Милчо Велјаноски: „Обичајното право во записите на Кузман Шапкарев“
82. Маријана Јанческа: „Синдром на обезгласеност“
81. Лара Прокопиева: „Патописот помеѓу субјективното доживување и историскиот документ“
80. Гена Теодосиевска: „Медиумот телевизија и антиципацијата на видео уметноста“
79. Магдалена Марковска: „Преводот како вид на интеркултурна комуникација“
78. Мартина Николовска-Крстевска: „Оформување на идентитетот на младите луѓе во интернет просторот“
77. Наташа Ќосовиќ-Томовска: „Света Богородица во македонската духовна и културна традиција“
76. Драгица Панова: „Самовилите во македонската народна култура“
75. Симона Ковалаковски: „Меѓународните институции како афирматори на културата и на културното наследство“
74. Доне Донев: „Оризарството во народната култура во Кочани и Кочанско“
73. Милош Андоновски: „Влијанието на културните и психолошките процеси во актерската креација на ликот“
72. Илија Прокопиев: „Компаративно истражување во визуелната историја на медицинската илустрација (реконструкција на античките медицински цртежи)“
71. Наташа Сарафова: „Идентитетот на жената во книжевноста за деца (врз примери од светската книжевност)“
70. Тони Јакимовски: „Дипломатијата во функција на афирмација на културата и културното наследство“
69. Елена Стефановска: „Културните програми на МРТВ и идентитетот“
68. Владко Миладинов: „Платно и мурал: елитна и масовна рецепција на ликовното дело (Петар Лубарда и Петар Мазев)“
67. Марија Христова: „Книжевните списанија во рамки на македонската независна културна сцена“
66. Виолета Трајковска-Муратовска: „Превенции за безбедност и заштита на културното наследство од археолошките локалитети во Скопје и Скопско“
65. Кети Петкоска: „Слободно време: граѓанскиот наспрема концептот во ерата на медиумската експанзија“
64. Николинка Нолевска: „Културолошки интерпретации на метафората вампиризам низ дискурсот на современата балканска книжевност“
63. Сандра Титизова: „Театарската критика на програмите на Македонската телевизија“
62. Катерина Паскали: „Етно-парковите како форма на заштита, презентација и популаризација на културното наследство“
61. Бојан Симовски: „Трансформацијата на поединецот и општеството преку уметничките практики на Јозеф Бојс“
60. Глориа Фоссен: „Феминизмот во глобалната танц култура“
59. Наташа Илиевска-Таневски: „Влијанието на медиумите во конструирање на идентитетот“
58. Биљана Рајчинова-Николова: „Егзодусот, егејското прашање и другоста“
57. Марјан Костовски: „Погребни ритуали и обичаи од праисторијата до рановизантискиот период во Република Македонија“
56. Даниела Станковска-Плачковска: „Филмски менаџмент: теорија, искуства, македонски состојби“
55. Верица Митровска: „Форми од народната култура за едукација во предучилишните установи“
54. Фросина Пармакоска: „Варијации на магичниот реализам во светскиот и македонскиот роман“
53. Наташа Пешевска: „Култот на Св. Димитрија Солунски во духовната и културната традиција на Балканот“
52. Андриана Драговиќ: „Урбани културни идентитети: Барселона, Скопје, Истанбул“
51. Радомир Поповски: „Улогата на надреализмот во европскиот културен контекст“
50. Радмила Бошкова-Сотировски: „Контексти на документарна фотографија и фоторепортерство“
49. Соња Здравковска-Андоновиќ: „Литературното знаење низ примерот на драмските текстови Македонска крвава свадба од Војдан Чернодрински и Балканот не е мртов од Дејан Дуковски“
48. Наташа Василевска-Трајчевска: „Празнувањето на Проштени поклади (Прочка) во Струмица и Струмичко“
47. Гоце Ристовски: „Застапеноста и третманот на поетското творештво од постколонијалните земји на Струшките вечери на поезијата“  
46. Томислав Каранфиловски: „Медитеранските елементи во современата македонска поезија и популарна култура“  
45. Дарин Ангеловски: „Идентитетите во транзициските процеси (врз примери од македонската и од бугарската проза)“
44. Здравко Стојкоски: „Ново поимање на историјата, нејзиното место и улога во современите културни и општествени околности“
43. Антоанета Штефанчич: „Уметничкото дело во контекст на културната глобализација“
42. Николина Јосевска: „Производството на културните потреби и вредности низ примерите на огласувањето и рекламирањето“
41. Каролина Накова: „Фолклорните и етнографските елементи во творештвото на Петре М. Андреевски“
40. Елена Јаневска: „Фолклорните и етнографските елементи во битовите драми на Васил Иљоски, Антон Панов и Ристо Крле“
39. Јелисавета Танасковска: „Културата и електронските медиуми“
38. Билјана Димитрова: „Старите чаршии мост меѓу традиционалното и современото“
37. Анита Ѓорѓиеска: „Културното и етнолошкото наследство во Куманово и Кумановско“
36. Лилјана Плевнеш: „Култот на Св. Јован Крстител во духовната и народната традиција во Македонија“
35. Катерина Сотирова: „Италијанската литература на миграциите: Гезим Хајдари и Божидар Станишиќ – мост меѓу Италија и Балканот“
34. Златко Танасковски: „Иконите како културно наследство и нивната заштита по македонските цркви и манастири“
33. Владо Ефтимов: „Културен идентитет – интермедијално раслојување“
32. Нина Стефанова: „Аспектите на родот во драмскиот дискурс на Харолд Пинтер“
31. Вангелија Велева: „Жената и каменот“
30. Драган Георгиевски: „Народната култура во Кратовскиот регион“
29. Златко Поповски: „Творечко-естетските рефлексии на Фридрих Ниче во европскиот културен контекст“
28. Јасмина Кантарџиева: „Актерот и Тадеуш Кантор“
27. Гордана Куновска-Ангеловска: „Свадбата како ритуал на премин во народната култура на Мијаците“
26. Весна Дамчевска: „Сликата на жената уметник во биографскиот филм“
25. Марта Маркоска: „Расправа за Зен будизмот (Религиско-филозофски трансцеденции во Источната и Западната мисла“
24. Љубе Цветановски: „Народната култура во документарниот филм“
23. Дафинка Балабанова-Алексова: „Возобновување на традиционалните занаети во функција на заштитата на нематеријалното културно наследство“
22. Лира Грабулоска: „Модата како културен феномен“
21. Ана Глигорова: „Идентитетите на подвижните слики“
20. Игор Тасевски: „Преданија за Прилеп и Прилепско“ (со посебен осврт на преданијата од Марко Цепенков)“
19. Миле Петковски: „Македонските обичаи во периодот на некрстените денови“
18. Аница Глигорова-Милева: „Книжевното творештво за деца во македонската културна преродба“
17. Васил Ѓоргиев: „Културно – историските пројави и процеси во Струмица и Струмичко (XI и век)“
16. Билјана Дураковска-Величковска: „Моделите на женскост во македонската драма“
15. Валентино Скендеровски: „Улогата на интернет културата врз создавањето на современото општество“
14. Мери Батакоја: „Културолошките процеси во третирањето на јавниот простор во Скопје по 1991 година“
13. Трајче Кацаров: „Двонасочната релација театар – публика преку репертоарот на Народен театар – Штип“
12. Атила Клинче: „Сликата на Ориентот во делата на Орхан Памук“
11. Крсто Скубев: „Од Моцарт до мобилни телефони“
10. Лутеција Боцева: „Обичаите и верувањата во село Раотинце – Тетовско во и век“
9. Христо Петрески: „Хаику поезијата – меѓу елитното и масовното“  
8. Александра Велева: „Интеркултурната комуникација изразена во масовната култура“                                                                                                       7. Зоја Бузалковска: „Редефинирањето на границите на културата во практиката на Cirque du Soleil“
6. Златко Славенски: „Контактот на театарот со сајбер културата и со современата технологија“
5. Мими Таневска-Србиновска: „Средбата актер – гледач во интеркултурниот театар на Гротовски“                                                                                4. Славчо Ковилоски: „Патописот во македонскиот XIX век“
3. Валентина Поцеска: „Културната политика на Република Македонија за заштита на недвижното културно наследство (1991-2009)“               
2. Тихомир Стојановски: „Театарот како елитна и масовна култура“                                                                                                            
1. Владо Цветановски: „Фолклорните и етнолошките елементи во романот Крпен живот од Стале Попов“