Skip to content

Тековни проекти

Интеркултурна историја на македонската книжевност – аспекти и толкувања

Главен истражувач: д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, научен советникСоработници: м-р Гоце Смилевски, асистент-истражувач, д-р Билјана Јосифовска-Ристовска (ИНИ)Млади истражувачи: м-р Славчо Ковилоски и м-р Дарин Ангеловски Со работата врз овој проект, ќе се создадат услови за составување на

Повеќе »

Македонски книжевен лексикон

Главен истражувач: д-р Веле Смилевски, научен советникСоработници: д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева, научен советник и д-р Мишел Павловски, научен советник Во рамките на проектот обработени се значајни личности, дела, појави, фази и настани од развојот на македонската книжевност

Повеќе »

Аспекти на традиционалното во македонскиот фолклор

Главен истражувач: д-р Марко Китевски, научен советникСоработници: д-р Ленка Татаровска, научен советник и д-р Ана Мартиноска, научен соработник Главната цел на проектот е истражување на оние аспекти на традиционалното во македонскиот фолклор кои се сметаат

Повеќе »

Светите Константин-Кирил и Методиј Солунски, монографско истражување

Главен истражувач: д-р Илија Велев, научен советникСоработници: д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, научен советник и д-р Валентина Миронска-Христовска, научен советник Цел на проектот е да се извршат идентификација и темелни истражувања на изворите за светите Константин-Кирил и

Повеќе »