Skip to content

УРБАНИОТ ПРОФИЛ НА СКОПЈЕ ВО СОВРЕМЕНАТА ПРОЗА

Институт за македонска литература, Скопје, 2023
Димензии 24см
Број на страници 190
ISBN 978-608-4744-35-1
Цена 300,00 ден.

Зборникот на трудови Урбаниот профил на Скопје во современата проза е резултат на проект од областа на културата од јавен интерес за градот Скопје и на конференцијата одржана во Скопје на 27 октомври 2022 година.

Уредник: Соња Стојменска-Елзесер
Технички уредник: Сарита Трајанова

Зборникот содржи поздравни обраќања на директорката на Институтот проф. д-р Наташа Аврамовска, и на раководителката на проектот проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер. Во првиот дел се искажувањата за Скопје на писателите Влада Урошевиќ, Александар Прокопиев, Оливера Ќорвезироска, Игор Анѓелков, Саша Станишиќ и Иван Шопов, за значењето и застапеноста на градот во нивното литературно творештво. Во вториот дел се научните трудови на авторите Наташа Аврамовска, Лорета Георгиевска-Јаковлева, Гоце Смилевски, Африм Реџепи, Марина Цветаноска, Сарита Трајанова, Жарко Иванов, Соња Стојменска-Елзесер, Ана Мартиноска, Дарин Ангеловски, Биљана Рајчинова-Николова, Ана Јовковска и Ема Лакинска.

Содржина на Зборникот