Институт за македонска литература, Скопје, 1999
Димензии 24см
Број на страници 250
ISBN 9989-886-02-4
Цена 250,00 ден.
Содржина: поздравни говори: стр.9-13. – Милан Ѓурчинов: Делото на Владо Малески: стр. 17-26. – Георги Сталев: Владо Малески (1919-1984): стр. 27-31. – Слободан Мицковиќ: За романот Јазли на Владо Малески: стр. 32-34. – Лилјана Тодорова: “Себенаоѓањето” како книжевно движење според Владо Малески: стр. 35-40. – Нада Петковска: Егзистенцијализмот во романот Она што беше небо од Владо Малески: стр. 41-48. – Васил Тоциновски: Книжевните почетоци на Владо Малески: стр. 49-55. – Јованка Стојановска-Друговац: Револуцијата во срцето и во визијата: стр. 56-59. – Надежда Момировска: Женските ликови во делата на Владо Малески: стр. 60-65. – Александар Прокопиев: Есеите на Владо Малески во контекстот на книжевниот бунт против “реалистичкиот буквализам”: стр. 66-69. – Веле Смилевски: Владо Малески како полемичар: стр. 70-74. – Науме Радически: Модернистичките идеи и реалистичкиот фундамент во прозата на Владо Малески: стр. 75-81. – Илија Велев: Делтот на Владо Малески во македонскиот историски книжевно-творечки амбиент: стр. 82-86. – Александар Јерков: Смислата и можностите на новото читање на романот на Владо Малески: стр.87-101. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Љубовта и насилството во романот Разбојна Малески: стр. 102-108. – Весна Мојсова-Чепишевска: Водата со посебен акцент на женската и мајчинската вода во романотРазбој : стр. 109-118. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Функцијата на дневничките записи во романот Она што беше небо на Владо Малески: стр. 119-124. – Ангелина Бановиќ-Марковска: Типови фокализација во романите на Владо Малески: стр. 125-133. – Димитрија Ристески: Импулси од руската книжевност во делото на Владо Малески: стр. 134-141. – Даница Цветановска: Писателски паралели: Владо Малески – Стојан Христов: стр. 142-148. – Анастасија Ѓурчинова: Владо Малески и Елио Виторини: стр. 149-158. – Ружица Јанчулева: Фолклорните елементи во романот Разбој од Владо Малески: стр. 159-164. – Ана Мартиноска: Малески и фолклорот: стр. 165-172. – Љубиша Станковиќ: Од идеја до конечно оформување на делото: стр. 173-181. – Максим Каранфиловски: За некои стилски карактеристики во делата на Владо Малески: стр. 182-187. – Ружа Паноска: Осврт на јазикот и стилот во прозата на Владо Малески: стр. 188-193. – Живко Цветковски: Одрекувањето во Разбој од Владо Малески: стр. 194-199. – Димитар Пандев: Примерите на Малески во граматиката на Конески: стр. 200-201. – Славица Велева: Лингво-стилистичките аспекти во расказите на Владо Малески: стр. 202-206. – Елена Верижникова: Особености на употреба на глаголски форми кај Владо Малески: стр. 207-211. – Денко Малески: Едно размислување за Владо Малески и неговата генерација: стр. 212-213. – Коле Чашуле: Болештината на јазлите: стр. 214-222. – Илија Милчин: Владо Малески – гимназиски години: стр. 223-231. – Разме Кумбаровски: Кон дарбите и даровите во прозата на Владо Малески: стр. 232-237. – Доне Донев: Наставен час по предметот македонски јазик и литература: стр. 238-250. – Владимир Величковски: Портретот на Владо Малески: стр. 251-252.