Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 24см
Број на страници 60 
ISBN 9989-886-10-5
Цена 150,00 ден.
Содржина: Поздравен говор: стр.7-9. – Блаже Ристовски: Националната идеологија на Никола Вапцаров: стр.10-22. – Гане Тодоровски: Македонците се должни да си го бранат Вапцаров: стр. 23-33. – Јованка Стојановска-Друговац: Вапцаров како поет за деца: стр. 34-41. – Васил Тоциновски: Литературниот критичар и есеист Никола Вапцаров: стр. 42-52. – Валентина Миронска-Христовска: Не е лесно враќањето дома: стр. 53-60