Марко Китевски 
Институт за македонска литература, Скопје, 2002
Димензии 21см
Број на страници 160
ISBN 9989-886-36-9
Цена 300,00 ден.
Во книгата се објавени дванаесет трудови од областа на македонскиот фолклор: Придонесот на народното творештво во будењето на националната свест кај Мекедонците, Светителите пустиножители во македонските народни преданија и легенди, Местото на фолклорот во макропроектот “Историја на културата во Македонија”, Крсте Петков Мисирков и македонскиот фолклор, Интересот на руските научници за македонскиот фолклор, Македонскиот фолклор меѓу двете светски војни, Ликот на Марко Крале во македонската народна поезија, Рацин и фолклорот, Балканските и Првата светска војна во народните умотворби, Македонски народни празници и обичаи, Македонски празнични обредни песни, и Магија за љубов.