EstetikaАфрим Реџепи
Институт за македонска литература, Скопје, 2006
Димензии 20см
Број на страници 200
ISBN 978-9989-886-59-1
Цена 300,00 ден.
 
Овој труд претставува студија со специфична теоретска прагматика, бидејќи естетиката на гротеската се дефинира како игровна конструкција на читателот на одреден роман. Истовремено се дава придонес кон запознавањето со творештвото на Исмаил Кадаре и со рецепцијата на неговите романи од страна на еминентни светски теоретичари и литературни критичари.