Kniz._i_kult._tranzicijaЛорета Георгиевска-Јаковлева
Институт за македонска литература, Скопје, 2008
Димензии 21см
Број на страници 232
ISBN 978-9989-886-713
Цена 300,00 ден.
 
Во книгата се опфатени научни истражувања и статии кои го третираат односот на општествената репрезентација во книжевноста. Книгата опфаќа десетина статии, кои авторката ги работела во последните 5 години.
Содржина: Новите тенденции во развојот на македонскиот роман: стр. 11-27. – Третманот на историското во македонската романсиерска продукција: 28-62. – Автоимагологија – Сликата за себеси преку историските на стани во драмата „Црнила“ од Коле Чашуле: стр. 63-70; Тероризам – интелектуализам – балкански проблеми (Хероизацијата на терористот – борец за национална слобода или внатрешната етичка драма како сомнеж во херојството): стр.71-81. – Поетика на егзилот (Ташко Георгиевски и Милош Црњански): стр. 82-89. – Темата концентрациони логори – минато и сегашност: стр. 90-98. – Малцинствата во драмата Balkan is not Dead од Дејан Дуковски: стр. 99-111. – Македонскиот роман и процесите на транзиција: стр. 112-167. – Родовите претстави во македонскиот и албанскиот наратив (врз примерот на романите „Пиреј“ од П. М. Андреевски и „Ерхеве“ од Л. Старова): стр. 168-192. – Претставувања: стр. 195-218. – Есеј: стр.221-230