Предметни наставници: проф. д-р Наташа Аврамовска и проф. д-р Мишел Павловски

Цели на предметот
Стекнување на знаења за основните теми на културолошките студии,
за плуралитетот на дискурзивните и критичките приоди и знаења поврзани со
процесите и појавите во современата култура.

Содржина на предметот
Преглед на разнообразната диференцираност во културолошките проследувања на:
    поединецот, субјектот и идентитетот во културата/културите;
    комуникациските практики и парадигми;
    диференцијацијата меѓу масовната и елитната култура.

Темелни тематски подрачја на културолошките студии:
    јазикот и културата;
    субјективитет и идентитет;
    етницитет, раса, нација;
    полова и родова репрезентација;
    медиумска и мрежна култура;
    културен простор: градска и урбана култура;
    политичките аспекти во културата и културна политика.

Темелни методи во културолошките студии:
    текстуална анализа на вербалните, визуелните, звучните и др. текстови;
    теориска спекулација, критика и деконструкција;
    анализа на дискурсот, социјалносемиотичко и херменевтичко читање на културните
    знаци/симболи, кодови и текстови;
    расчленување на репрезентацијата (претстави, стереотипи, дискурси на „другоста“);
    наратолошко расчленување на големите културни нарации и декодирање на одделни елементи.

Основна литература
Lewis, J. Cultural studies: The Basics, Sage Publications, 2008
Barker, C. The Sage Dictionary of Cultural Studies, Sage Publications, 2004
Djordjevic, J. Studije kulture, S. Glasnik, 2008

Дополнителна литература
During, S. The Cultural Studies Reader, Routledge, 1999 Електронска верзија
Duda, D. Politka kulture, Zagreb, 2003
Hol, S. Nemi jezik, BIGZ, 1973