Предметни наставници: проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, проф. д-р Валентина Миронска-Христовска

Цели на предметот

Стекнување знаења за теориите за идентитетот и за одредниците име, територија и граница на Балканот, за националниот идентитет во европски и балкански контекст, како и знаења за интеркултурност и мултикултурност на Балканот.

Содржина на предметот

 • Дефинирање на Балканот (име, територија, граница);
 • Балканот и проблемот на идентитетот (дефинирање и развој на поимот идентитет);
 • Идентитет и разлика (културни разлики на Балканот);
 • Појавата на национализмот;
 • Идејата за панславизам, чувството на припадност на Друг-Туѓ;
 • Балканска федерација;
 • Сликата на верскиот синдром во балканскиот свет;
 • Колективната меморија за историскиот идентитет;
 • Трансидентитетни појави и процеси (А. Македонски, Скендербег, И. Андриќ, интеркултурност, мултикултурност);
 • Идентитетот и јазикот;
 • Пол, род, сексуалност и идентитет;
 • Кризата на идентитетот во транзиција;
 • Идентитетот во услови на глобализација.

Основна литература
Woodwarard Kathryn (2002) Identity and difference, London: SAGE publications, 8-47
Мојсиева-Гушева Јасмина (2010) Во потрага по себеси, Скопје: Институт за македонска литература
Миронска-Христовска Валентина (2012) Литературни студии за македонскиот идентитет, Скопје: Институт за македонска литература

Дополнителна литература
Јелавич, Барбара (1999) Историја на Балканот  осумнаестти и деветнаесетти век, Скопје: Лист 
Тодорова, Марија (2001) Замислувајќи го Балканот, Скопје: Магор
Мазовер, Марк (2003) Балканот кратка историја, Скопје: Евро Балкан Пресс