Предметен професор: д-р Александар Прокопиев

Цели на предметот

Да се усвојат знаења за етимолошката идентификација на поимите елитно и масовно во културата и нивното опстојување и преплетување, за нивното жанровско препознавање;за поттикнувачките и анестетички дејства меѓу елитната и масовната култура, како и знаења за препознавање на кичот, шундот и малограѓанштината во културата. 

Содржина на предметот

  • Појмовна анализа: култура, елитно, масовно; филмот меѓу елитното и масовното; интермедиумски адаптации и трансмутации (литература-филм-ТВ);
  • Културната политика во популаризација на културата – од музеите до фестивалите; урбаната култура и субкултурата (стрип, рок, панк);
  • Артистот како sexy myth; кич, шунд;
  • Уметничките групирања, манифести, движења како афирмација на елитноста vs. масовноста.

Основна литература

Hauzer, Arnold: Sociologija umjetnosti, I, II Skolska knjiga, Zagreb, 1986

Dolo, Luj: Individualna i masovna kultura Clio, Beograd, 2000

Moren, Edgar: Duh vremena, BIGZ, Beograd, 1979

Дополнителна литература

Svensen, Lash: Filozofija mode, Cigoja stampa, Beograd, 2004

Глен Џордан, Крис Ведон: Културна политика, Темплум, Скопје, 1999-2000

 

Englund, Peter: Male istorije, Clio, Beograd, 2009