Предметен професор:д-р Наташа Аврамовска

Цели на предметот
Проследување на значењето и модификациите на бајката како еден од најраспространетите и највиталните жанрови т.е. феномени на културата. Усвојување на вештини за препознавање на секоја негова модификација како маркер на новата состојба на културата.

Содржина на предметот

  • Увод и запознавање со универзалната, митската структура на бајката, како споделено место на меморијата на различните култури и културни практики;
  • Преглед на различните дискурзивни приоди кон бајката: фолклористичкиот, литературниот, социолошкиот, психолошкиот, идеолошкиот, историскиот, феминистичкиот;
  • Проследување на различните функции на бајката во историјата на културата/културите во зависност од потребите на „мигот“:

      а) бајката и романтизмот
б) бајката и експресионизмот односно модерната
в) бајката и постмодернизмот

  • Бајката и психологијата
  • Бајката и популарната култура
  • Бајката и културниот маркетинг

Основна литература
Bottigheimer, R. 1986. Fairy Tales and Society: Illusion, Allusion and Paradigm, Philadelphia: University of Pennsylvania Press
Franz, M. L. von. 1996. An Introduction to the Interpretation of Fairy Tales, Shambhala Publications
Ugrešić, D. 2008. Baba Jaga je snjela jaje, Beograd, Geopoeika.

Дополнителна литература
Zipes, J. 1991. Fairy Tales and the Art of Subversion: The Classical Genre for Children and the Process of Civilization, Routledge.
Estes, C. P. 2007. Žene koje trče s vukovima, Zagreb, Algoritam.