Одделение за библиографија, документација, библиотека и информатика

претставува основен предуслов за работата и развојот на Институтот. Книжниот фонд на библиотеката изнесува повеќе од 5.000 книги, купени или набавени по пат на размена и подароци. Има и засебни фондови од научна периодика, енцикопедиски изданија, библиографски билтени, микрофилмска збирка, стари печатени книги, предметни картотеки и сл. Целокупниот библиотечен фонд стручно е евидентиран и катологизиран според актуелната методологија и стои на располагање за научноистражувачката дејност на вработените и соработниците на Институтот.

Раководител: д-р Мишел Павловски, виш научен соработник