Skip to content

COST ISO703 „ The European Research Network on Learning to Write Effectively “

Родовите претстави во литературата и културата на Балканот (01.07.2006 – 30.06.2008)

Родовите претстави во литературата и културата на Балканот (01.07.2006 – 30.06.2008) Носители: Институт за македонска литература при УКИМ и Филолошки факултет при Југозападниот Универзитет “Неофит Рилски”

Меѓународен проект во рамки на Програмата за партиципација на УНЕСКО „Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење“ (1.11.2007 – 31.11.2008)

Меѓународен проект во рамки на Програмата за партиципација на УНЕСКО „Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење“ (1.11.2007 – 31.11.2008) Главен истражувач: