Конференција Културниот туризам во афирмација на културното наследство во Скопје и скопско

sv.andreja-matka

sv.andreja-matka

Конференцијата Културниот туризам во афирмација на македонското културно наследство во Скопје и скопско во организација на Институтот за македонска литература ќе се одржи во среда, 16 септември 2020 година со почеток во 10.00 часот.
Местото на одржување е прекрасниот амбиент во дворот на црквата Рождество на Пресвета Богородица, со почитување на мерките и препораките за заштита од Covid-19.

На отворањето на Конференцијата свои обраќања ќе имаат претседателката на Советот на Град Скопје проф. д-р Љубица Јанчева, директорката на Институтот за македонска литература проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ и претседателот на Одборот проф. д-р Илија Велев. Ќе се промовира зборникот на трудови Популаризација на културното наследство во Скопје и скопско, чиј промотор е проф. д-р Наташа Аврамовска. Стефче Стојковски ќе има настап со изворни народни инструменти.

Организационен одбор на Конференцијата: д-р Илија Велев (претседател), д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, директор (член) и д-р Сарита Трајанова (секретар)

Покана

Програма

Брошура со апстракти

Конференцијата се реализира во рамките на проектот Културниот туризам во афирмација на културното наследство во Скопје и скопско, које од областа музејска дејност и промоцијата на културното наследство со поддршка на Градот Скопје и Министерството за култура на РС Македонија.
Конференцијата има за цел да ја поттикне актуелноста на современата улога и значење на културниот туризам како една од функционалните мобилни форми за афирмација, заштита и промоција на културното наследство во Скопје и скопско. Градот Скопје заедно со околното сочувано духовно и културно наследство и со природните реткости е предизвикувачка дестинација за развојна перспектива и на културниот туризам. Големи се значењето и улогата на средновековните цркви и манастири како духовно и културно наследство, коешто заедно со природните реткости претставуваат привлечна и атрактивна дестинација за развојот на културниот туризам на градот Скопје и скопско.
Проектот има за цел да ги афирмира и наставните предмети кои се изведуваат на студиите од втор и трет циклус на Институтот за македонска литература: Културно наследство и Културен туризам (втор циклус) и Заштита и афирмација на културното наследство (генерички предмет на третиот циклус).
Во проектот се вклучени 10-тина учесници кои ќе настапат на Конференцијата со свои теми за проблематиката поврзана со културното наследство и културниот туризам.
Очекуваните ефекти од проектот се: дебатирање врз предложените теми, истакнување на позитивни примери од практиката во заштитата и афирмацијата на културното наследство во градот Скопје и пошироко во неговиот регион, развивање свест за заштитата и значењето на културното наследство, како и негова афирмација преку потенцијалите на културниот туризам. Очекуваме да произлезат препораки за посистематизирана заштита на културното наследство, како и унапредување на  заедничката координација помеѓу чинителите во процесот на заштитата на културното наследство, а тоа се професионалната средина, институциите од областа на културата, градот и локалната самоуправа, владините институции и јавноста.     

 

Ден на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј

Kiril i Meodij ja sozdavaat azbukata minijaturaod Radzivillovski letopis XIIIv

Институтот за македонска литература со Културолошките студии, како дел од високообразовната програма на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ со своите постдипломци и докторанти и со пошироката културна јавност споделува празнично чествување на Денот на сесловенските просветители.

Просветителските и дипломатските мисии на светите Кирил и Методиј во IX век, збогатени со прогресивните идеи на Константин Филозоф, за правото на секој народ да зборува, пишува и проповеда на својот јазик, од балканскиот, и поточно од македонскиот простор, се рефлектирале многу пошироко како безвременска порака до другите европски народи – да го следат примерот на Словените во борбата за писменост на свој јазик.

На делото на светите Кирил и Методиј се темели долговековната македонска писмена традиција со свои одделни специфики, изразени во богатството на македонскиот литературен јазик, литература и култура.

Kiril i Meodij ja sozdavaat azbukata minijaturaod Radzivillovski letopis XIIIv

Св. Кирил и Методиј, минијатура од Радзивиловскиот летопис, 1490 г. (Санкт Петербург, АН, сигн. 34.5.30)

ПРОМОЦИЈА НА „КУЛТУРАТА НА РАСПРОДАЖБА: КОНЗУМЕРИЗМОТ И КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА НА КУЛТУРНИТЕ ПРОДУКТИ“

Kulturata na rasprodazaba

Kulturata na rasprodazaba  kulturata na rasprodazba logo

Промоцијата на Зборникот на трудови Културата на распродажба: Конзумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти ќе се одржи на 20 февруари 2020 година во 12.00 часот во просториите на Институтот за македонска литература.

Овој Зборник е резултат на Меѓународниот научен собир со дебата „Културата на распродажба: Конзумеризмот и комерцијализацијата на културните  продукти“, одржан во Институтот за македонска литература  на 28-29 ноември 2018 година, а објавен во декември 2019 година. Главни уредници на изданието се професорките д-р Ана Мартиноска и д-р Маја Јакимовска-Тошиќ од Институтот за македонска литература, а  извршен уредник е м-р Билјана Јоновска-Стефковска. Изданието е објавено со материјална поддршка на Министерството за култура.
Веруваме дека Зборникот ја оствари својата цел за научно проследување на културата од аспект на нејзината релација со пазарното општество и актуелните општествени процеси врзани со конзумеризмот и комерцијализацијата на уметничките и културните производи. Создаден е како плод на една исклучително продуктивна дебата по повод 10 годишниот јубилеј од Културолошките студии во нашиот Институт. Дискутиравме за тоа дека денес има сè помалку нешта што не се на продажба, а потрошувачката не опфаќа само консумирање на предмети и услуги туку и на вредности, идеи, медиумски и уметнички претстави и слики итн. Од друга страна, прашањето на комерцијализацијата е прашање на индустрија и бизнис, во кои културата е само средство. Тоа нè доведе до дилемите за вредноста, стандардите и уште ред други горливи прашања на кои нема едноставен одговор, ниту само еден „виновник“ за распродажбата на културата.
Во духот на културолошките студии и нивната долга традиција на промовирање на теоретска бука и разногласие не сакавме Зборник само за одбрани и докажани професионалци од областа туку претпочитавме отворен концепт што ќе им овозможи гласност и на сите други заинтересирани, во и надвор од академската средина. Затоа, во Зборникот ги имаме нашите постдипломци и докторанди, имаме голем број научници од повеќе области – културолози, филолози, естетичари, историчари на уметноста, но и луѓе кои не се дел од академијата – писатели, издавачи и сл. Различните профили на авторите значат и широк опфат на теми во Зборникот, па меѓу другото, во него можете да прочитате за теоретските и историските перспективи на конзумеризмот, естетизацијата и деестетизацијата на културата и уметноста, комерцијализацијата наспроти естрадизацијата, новите технологии и нивната улога во културната економија, културното наследство и вредносните канони, како и голема група прашања врзани за книжевната вредност, книжевните класици, современите бестселери, онлајн продажбата, издаваштвото и др. Провокативни беа и промислувањата на теми врзани со музиката – од рокенролот, џезот до филмската музика, потоа оние од сферата на танцот, виртуелната уметност, медиумите, супкултурата… Притоа, сите овие процеси беа анализирани во глобален контекст, но во голема мера и локално, со желба да се проследи до каде се оди со комерцијализацијата на културата во актуелниот миг во Македонија, колку овие процеси ја соголуваат културата од нејзината основна суштина и ја менуваат за потребите на пазарот.

Содржина:

Ана Мартиноска
Теориски перспективи на супермаркет културата – Блескава фасада и новокомпонирани вредности
Димитрије Големовиќ
Дали култура треба и може да издржава саму себе?
Иван Џепароски
Убавина на продажба: деестетизација на уметноста и естетизација на секојдневното
Маја Јакимовска-Тошиќ
Културното наследство и вредносните канони
Антоанела Петковска
Конзумеризмот во услови на културна траума
Лорета Георгиевска-Јаковлева
Културата против/и пазарот: од историјата на културолошките студии во Македонија
Африм Реџепи
Естетиката дизајнот
Јасмина Мојсиева-Гушева
технологии и нивната улога во културната економија (историски преглед)
Николинка Нолевска
Влијанијата на новата технологија, конзумеризмот и комерцијализацијата врз сензомоторниот развој на децата од најрана возраст
Младен Марковиќ
Правим музику у фазону – како је пропао ROCK’N’ROLL (у Србији)
Александар Трајковски
Дали музиката може да го „продаде“ филмот? (Преку примерите во македонската конематографија)
Славчо Ковилоски
Како една супкултура може да стане мејнстрим (Врз примерот на хип-хопот)
Сарита Трајанова
Вредноста на културниот производ
Биљана Рајчинова-Николова
Медиумите и репрезентацијата на медиумско содржинската депонија
Татјана Миљовска
Креативните принципи на Кандински и Малевич  и соочување со консумеризмот
Крсте Господиновски
Анимација – индустрија и/или културно наследство
Елизабета Шелева
Лајковина татковина (критички пролог кон феноменот на инстант литературата)
Соња Стојменска-Елзесер
Што е книжевна вредност
Александар Прокопиев
Кои се македонските прозни класици?
Гоце Смилевски
Караоке културата низ визурата на Дубравка Угрешиќ
Славица Петровска
Современите бестселери и онлајн продажбата
Дејан Трајкоски
Уредниците во издаваштвото конзумирани од комерцијализација

Одржан научниот собир „УРБАНИ КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТИ – СКОПЈЕ И ИСТАНБУЛ“

Poster Istanbul

Poster Istanbul

Институтот за македонска литература во соработка со Истанбулскиот универзитет – Факултетот за литература, Катедра за словенски јазици и литература и Катедра за македонски јазик и книжевност организираше симпозиум Урбани културни идентитети – Скопје и Истанбул кој се одржа од 13 до 15 ноември 2019 година во просториите на Истанбулскиот универзитет во Истанбул. Овој симпозиум се реализираше во рамките на меѓународниот проект под истиот наслов, поддржан од Министерството за култура на РС Македонија.

Организатори за реализација на проектот и на научниот сипозиум се: Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Факултетот за литература, Катедра за словенски јазици и литература, Катедра за македонски јазик и книжевност при Истанбулскиот Универзитет

Организационен одбор: проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ проф. проф.  д-р Соња Стојменска-Елзесер, проф. д-р Валентина Миронска-Христовска, проф. д-р Наташа Аврамовска, проф. д-р Емине Инанир, проф. д-р Ѓонул Узелли, д-р Корхан Корбек, м-р Билјана Јоновска Стефовска (секретар), м-р Марина Цветаноска (секретар), м-р Јулва Мухурчиши (помошник) и м-р Ирен Дилара-Конгас (помошник)

     Отворањето на симпозиумот беше на 13 ноември со почеток во 11:00 часот. На присутните гости и учесници на отворањето на собирот со поздравни говори им се обратија: проф. д-р Емине Инанир, раководител на Катедрата за словенски јазици и литература при Факултетот за литература, Истанбулски универзитет, проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, директорка на Институтот за македонска литература, проф. д-р Хајати Девели, декан на Факултетот за литература, Истанбулски универзитет, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ проф. д-р Никола Јанкуловски, проф. д-р Махмут Ак, ректор на Истанбулскиот универзитет, д-р Актан Аго, генерален конзул на Република Северна Македонија во Истанбул, Р Турција и г-дин Звонко Муцунски амбасадор на Република Северна Македонија во Анкара.
     Излагачите во поздравните говори упатија честитки за иницијативата и идејата за одржување на ваков симпозиум посветен на урбаните културни идентитети – Скопје и Истанбул, што беше замислен како проект меѓу двете институции. Со овој симпозиум се продлабочи билатералната соработка со културните, образовните и научните центри на Р С Македонија и Р Турција и се подвлекоа традиционално добрите македонско-турски културни и книжевни врски. По свечениот и поздравен дел придружен со музичко-сценски настап во кој беа интерпретирани македонски и турски музички интерпретации, симпозиумот продолжи со работа според предвидената програма.
     На собирот беа пријавени деветнаесет учесници поделени во неколку тематски блокови: излагања од областа на јазикот и литературата и реферати од областа на историјата и културата. Учесниците во два дена презентираа исклучително интересни, актуелни и провокативни теми поврзани со јазичните, историските и културните врски помеѓу двата града Скопје и Истанбул, со меморијата за застапеноста на топосот Истанбул во делата на Матеја Матевски и Тарик Туфан, со одразот на овие релации во македонската и турската народна и современа поезија, понатаму со компаративните споредби на влијанието што го имаат градовите во творештвото на Владимир Јанковски и кај А. Х. Тампинар, во книжевните светови на Луан Старова итн.. Дел од текствите не вратија и во минатото кога започнала да се остварува врската помеѓу овие два града, уште во времето на Византија, преку 16 век движејќи се кон модерната историја на 19. и 20. век, во кои се вклучени промислувањата за отоманските споменици како дел од културната и туристичката промоција на Скопје, како и за карактеристиките и улогата на Скопската чаршија. Во преостанатите текстови беа презентирани и клучните културни врски од 20 век како што се: за придонесот на научниците од Скопје во научниот и културниот живот во Истанбул, за улогата на Турскиот театар на културната сцена во Скопје, а овие релации претставени се и преку сродноста во музичката интерпретација и музичките инстументи, како и преку уметничкото творештво на Сабри Беркел, ликовен уметник по потекло од Скопје.
     На симпозиумот учествуваа еминентните професори, научници и културни практичари од повеќе релевантни институции од Македонија и Турција.
     Учесниците на симпозиумот придонесоа да бидат актуелизирани, разгледани и коментирани различните културни прашања поврзани за двете пријателски земји односно беа презентираат видувања за урбаниот концепт на градовите Скопје и Истанбул
     Последниот ден од реализација на проектот беше предвиден за посета на повеќе музеи како и на музејот Долма Бахче.
     На затворањето на симпозиумот беше констатирано дека проектот е успешно реализиран, дека посетеноста беше исклучително голема и над вообичаените бројки, како и дека ќе се памети по квалитетни излагања и дискусии на поставени теми.

ПРОГРАМА за симпозиумот

 

BSR 2927      BSR 3128 

   DSC 3293

Меѓународна работилница од проектот „Македонскиот и српскиот роман на преминот на новиот милениум“

Plakat za veb1

Plakat za veb1

Во организација на Институтот за македонска литература во Скопје и Институтот за книжевност и уметност во Белград ќе се одржи работилница од проектот „Македонскиот и српскиот роман на преминот на новиот милениум“ на 23 и 24 октомври 2019 во Белград. На оваа работилница учество ќе земат видни македонски и српски автори и проучувачи на книжевноста, кои ќе отворат плодни дискусии на зададената тема и ќе придонесат за подобро меѓусебно запознавање на двете литератури и култури. Ќе се промовираат последните два броја на славистичкото списание „Филолошки студии” и други изданија  кои се однесуваат на меѓукнижевните релации како книгата „Интеркултурни расправи“ од Јасмина Мојсиева-Гушева, ЗККМ, Скопје, 2018. Се планира и посета на 64. Меѓународен саем на книгата што во исто време се одржува во Белград, каде ќе се остварат средби со актуелни српски романсиери.
Проектот „Македонскиот и српскиот роман на преминот на новиот милениум“ (споредбени аспекти) е поддржан од Министерството за култура на РС Македонија.

Програма

Книга на резимеа

 

 

Конкурси за магистерски и докторски студии за академската 2019/20 година

ks1

ks1

Почитувани,

Објавени се конкурсите за запишување студенти на втор циклус и трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2019/2020 година. Во овие конкурси се опфатени студиските програми за магистерски и докторски културолошки студии на Институтот за македонска литература при УКИМ во Скопје.

Студиската програма културолошки студии е соодветна за кандидати од различни дисциплини, овозможувајќи проучување на културата во најширок интер/мултидисциплинарен контекст и од сите аспекти на општественото живеење. Преку широката лепеза на изборни предмети кандидатите учествуваат во креирањето на програмата и напредувањето според сопствените афинитети.

Конкурс УКИМ втор циклус студии

Рокот за пријавување е од 10 до 25 септември 2019 година.

Потребните информации се содржани во ВОДИЧ за културолошките студии – втор циклус

Конкурс УКИМ трет циклус – докторски студии

Докторските студии се изведуваат во текот на три академски години. Наставата се одвива во текот на два семестри во кои се стекнуваат знаења во Школата за докторски студии на УКИМ и од наставата по 4 стручни предмети на Институтот. Во рамките на овие два семестри предвидена е и менторска работа. Третиот семестар е предвиден за пријава на докторската дисертација, а наредните три (четврти, петти и шести семестар) за истражување и нејзина изработка. Менторската работа ќе биде во тесна корелација со изработката на докторската дисертација, односно ќе ги воведе кандидатите во специфичната методологија на научно-истражувачката работа поврзана со темата на дисертацијата. Во сите три години се предвидени полугодишни и годишни конференции, а во втората и третата година и по една научна работилница.

Рокот за пријавување е од 12 до 27 септември 2019 година.

Погледнете Предмети и Предметни програми Културолошки студии и

Предмети Македонска книжевност

Трибина „Хип хоп култура (40 години уметнички перформанс)“

hip hop

hip hop

Институтот за македонска литература организира трибина Хип хоп култура (40 години уметнички перформанс), која ќе се одржи во просториите на Институтот на 8 мај 2019 (среда) во 11.00 часот. Учествуваат: д-р Маја Јакимовска-Тошиќ со воведно обраќање, д-р Антоанела Петковска, д-р Славчо Ковилоски, д-р Ристо Солунчев, д-р Дејан Методијески, д-р Вангел Ноневски и м-р Александар Ковилоски.

Програма

Конференција „Популаризација на културното наследство во Скопје и Скопско“

markov3

Институтот за македонска литература организира конференција на тема Популаризација на културното наследство во Скопје и Скопско, што ќе се одржи на 11 и 12 април 2019 година. Оваа конференција се реализира со поддршка на градот Скопје како проект од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2019 година.

markov3
Конференцијата има за цел да се потенцира значењето на културното наследство во Скопје и Скопско, да се истакнат средновековните манастири како значајни центри во национални и светски културни рамки, да се согледа важната улога на библиотеките и читалиштата на територијата на град Скопје во периодот пред 19 век, како и да се укаже на важноста од заштита на наследството, особено на иконите и фрескоживописот во скопските манастири. Пријавени се 10-тина учесници од Институтот за македонска литература и од други сродни установи.

Програма на конференцијата

Покана за отворањето

 

Промоција на книга од Ана Мартиноска

A. Martinoska-korica

A. Martinoska-korica

Промоцијата на книгата КУЛТУРНА ФАБРИКА (Огледи за родот, градот и популарната култура) од Ана Мартиноска ќе се одржи на 9 април 2019 (вторник) во 19.00 ч. во МКЦ клуб ресторан во Скопје. Модератор е Ана Јовковска, а промотори Соња Стојменска-Елзесер и Ѕвездан Георгиевски.

Книгата е збирка од над 80 кратки огледи на родови и културолошки теми. Поделена е во 3 поглавја: Белешки за родот, сексуалноста и слободата на избор; Потрага по уметноста и убавината на урбаното живеење; Приказни за другата страна на популарната култура. Целта на книгата е преку осврт на разни културни жанри – книги, изложби, театарски претстави, медиумски содржини и производи на мас-културата да проговори за некои премолчувани теми во нашето општество, како и за болките и предизвиците на современото живеење. Огледите од областа на родот, сексуалноста, уметноста и популарната култура се слика за постоечките состојби во нашата земја во минатата деценија и простор за отворање на нови погледи и перспективи, со цел да предизвикаат критички дијалог на авторите, критиката и публиката, но уште повеќе и дијалог со себеси, нашите ограничувања и предрасуди.

Покана за промоцијата

 

 

 

Меѓународен научен собир со дебата „Културата на распродажба: Конзумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти“

fotoKulturata na rasprodazba

fotoKulturata na rasprodazba

Меѓународниот научен собир со дебата Културата на распродажба: Консумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти се одржува по повод јубилејот 10 години културолошки студии при Институтот за македонска литература во Скопје.

Собирот ќе се одржи на 28 и 29 ноември 2018 година во просториите на Институтот за македонска литература.

Темата на собирот е исклучително актуелна и се однесува на научно проследување на културата во Македонија од аспект на нејзината релација со пазарното општество и актуелните општествени процеси врзани со консумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти. Целта е да се прикажат карактеристиките на потрошувачката култура, културата во која сите симболи, вредности, верувања и норми се одредени од конзумеризмот и вкусот на масовната публика, од спектакуларната визуелизација и гламурозното прикажување на културните продукти и сеопфатноста на потрошувачката. Притоа, ќе бидат отворени повеќе провокативни прашања како проценка на уметноста,  конзумирање и инвестирање во уметноста, економија на наградите во културата, културните продукти во интернационалниот пазарен систем, бестселери и блокбастери, новата технологија и промените во перцепциите за уметничката вредност, новите медиуми итн.

На собирот ќе учествуваат триесетина професори, научници, културни работници и експерти од повеќе сфери на културата, како и постдипломци и докторанти на културолошките студии, со што ќе се отвори академска и поширока јавна дебата по овие значајни прашања и ќе се понуди современа анализа на културата во Македонија во однос на пазарното општество. Имајќи ги во предвид различните профили на учесниците, собирот ќе биде интердисциплинарен по својот состав, вклучувајќи историчари на уметност, медиумски работници, културолошки истражувачи, писатели, издавачи, филозофи, адвертајзинг и маркетинг стручњаци итн.

Организационен одбор: д-р Ана Мартиноска, претседателка на Oдборот, д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, директорка на ИМЛ, д-р Соња Стојменска-Елзесер, д-р Александар Прокопиев и м-р Билјана Јоновска-Стефковска, секретар

Програма за собирот