УРБАНИ КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТИ – СКОПЈЕ И ИСТАНБУЛ

Korica Zbornik Urbani identiteti 2020 Predna

Korica Zbornik Urbani identiteti 2020 Predna

Зборник на трудови од меѓународниот симпозиум „Урбани културни идентитети – Скопје и Истанбул“, Институт за македонска литература во соработка со Факултетот за литература – Катедра за словенски јазици и литература, Катедра за македонски јазик и книжевност при Истанбулскиот универзитет (Истанбул, 13 и 14 ноември 2019)
Уредници: Маја Јакимовска-Тошиќ, Ѓонул Узелли

Институт за македонска литература, Скопје, 2020
Димензии 24см
Број на страници 310
ISBN 978-608-4744-20-7
Цена 500,00 ден.

Во зборникот Урбани културни идентитети – Скопје и Истанбул се вклучени 19 трудови во кои се презентираат видувања за урбаниот концепт на градовите Скопје и Истанбул, кои во текот на историјата бележат значајни и мошне интензивни политички, економски и културни релации. Значењето на Зборникот го согледуваме во понудените теми кои ни ги разоткриваат јазичните, историските и културните врски помеѓу двата града Скопје и Истанбул, меморијата за застапеноста на топосот Истанбул во делата на Матеја Матевски и кај Тарик Туфан, одразот на овие релации во македонската и турската народна и современа поезија, компаративните споредби на влијанието што го имаат градовите во творештвото на Владимир Јанковски и кај А. Х. Тампинар, во книжевните светови на Луан Старова итн. Дел од текствите ќе не вратат и во минатото кога започнала да се остварува врската помеѓу овие два града, уште за време на Византија, преку 16 век движејќи се кон модерната историја на 19. и 20.  век, во кои се вклучени промислувањата за отоманските споменици како дел од културната промоција на Скопје, како и за карактеристиките и улогата на Скопската чаршија. Во преостанатите текстови се презентирани и клучните културни врски од 20 век како што е придонесот на научниците од Скопје во научниот и културниот живот во Истанбул, за улогата на Турскиот театар на културната сцена во Скопје, а овие релации се претставени и преку сродноста во музичката интерпретација и музичките инстументи, како и преку уметничкото творештво на Сабри Беркел.
Зборникот „Урбани културни идентитети Скопје и Истанбул“ овозможува поголема промоција на македонската култура во Турција, како и на турската во македонската културна средина низ интердисциплинарен пристап. Ова издание е влог за продлабочување на билатералната соработка помеѓу културните, образовните и научните центри на РС Македонија и Р Турција, како и за зајакнување на традиционално добрите македонско-турски културни и книжевни врски.

ПРЕДГОВОР на Зборникот

Содржина

МАКЕДОНСКИОТ И СРПСКИОТ РОМАН НА ПРЕМИНОТ ВО НОВИОТ МИЛЕНИУМ (СПОРЕДБЕНИ АСПЕКТИ)

Zbornik Mk-Sr. roman Predna

Zbornik Mk-Sr. roman Predna

Зборник на трудови од меѓународната работилница „Mакедонскиот и српскиот роман на преминот во новиот милениум (споредбени аспекти)“, Институт за македонска литература во соработка со Институтот за книжевност и уметност во Белград (Белград, 23-24 октомври 2019)
Уредници: Јасмина Мојсиева-Гушева и Бојан Јовиќ

Институт за македонска литература, Скопје, 2020
Димензии 24см
Број на страници 304
ISBN 978-608-4744-24-5
Цена 500,00 ден.

Зборникот Mакедонскиот и српскиот роман на преминот во новиот милениум (споредбени аспекти) е произлезен од истоимениот заеднички проект, поддржан од Министерството за култура на РС Македонија и како што истакнуваат приредувачите во предговорот на изданието, целта на овој проект е да ги „осознаеме насоките по кои се одвиваат новите тенденции во македонското и српското современо книжевно творештво во последниве децении, токму преку романот како најадекватна и најподатлива форма низ која успешно се согледуваат сите подробности на современата реалност, кои потем прецизно се транспонираат во конкретно уметничко творештво со соодветни идејни и естетски вредности. Дополнителна причина поради која се зафативме со оваа тема е нејзината применливост во смисла на содржинската поставеност која опфаќа размислувања што се однесуваат на: критиката на консумирачкото општество, свесноста за еколошките проблеми, согледувањето на функцијата на глобализмот и постколонијализмот, истакнувањето на етничките и сексуалните идентитети, заложбите за маргинализираните групации, нагласувањето на носталгичноста и дезориентираноста во заемните односи меѓу книжевните протагонисти, со еден збор, теми блиски до нас и до нашето секојдневно живеење“.
Во зборникот се застапени седумнаесет прилози од млади, но и од еминентни и веќе докажани книжевни истражувачи од двата института како што се: Јасмина Мојсиева-Гушева која ја истакнува Флуидноста на новиот милениум преку романите ‘Дваесет и првиот’ на Т. Османли и ‘Милениум во Белград’ на В. Пиштало; Валентина Миронска-Христовска ја анлизира Преводната рецепција на македонскиот и српскиот роман во двете културни средини; Лорета Георгиевска-Јаковлева се задржува на Наративот на болеста во романите ‘Двадесет четири зида’ од Игор Маројевиќ и ‘Одбројување’ од Фросина Пармаковска; Бојан Чолак пишува за Интимниот губиток, траумата и раскажувањето; Гоце Смилевски ја третира темата на Белград и Струга како хетеротропии во‘Insomnia’ и ‘Бледи сенки, далечни гласови’ од Димитрие Дурацовски; Радомир Виденовиќ говори за Миризмата на егзилот во ‘Земја на бегалците’ од Кица Колбе; Игор Перишиќ ги споредува писмата на Тројцата Владимири (Арсениевиќ, Кецмановиќ, Табашевиќ): постколонијална, транспостмодернистичка и постсоцијалистичка еманципација на српскиот роман;  Соња Стојменска-Елезесер  пишува за Моделот на роман-биографикција кај Владимир Пиштало и Гоце Смилевски; Тијана Тропин врши компарација на Несовршеното сеќавање на смртта: историграфска метапроза во современиот српски и македонски роман; Жељко Милановиќ  ги наведува Политичко-поетичките очекувања од савремениот српски роман, Ана Мартиноска го споредува Семејното насилство како тема во новиот македонски и српски роман; Марија Грујиќ ја проследува Историјата и сексуалноста во женскиот српски роман: ‘Стравот и неговиот слуга’ кај Мирјана Новаковиќ и ‘Каја, Београд и добриот Американац’  на Мирјана Ѓурѓевиќ; Владимир Периќ пишува за Окцидентализмот во романескната проза на српските и македонските писатели на  генерацијата „Y“: транзиција и идентитет; Дарин Ангеловски се задржува на темата Баснословното време на детството во романите ‘Маџун’ од Влада Урошевиќ и ‘Татковиот нов мандат’ од Слободан Мандиќ; Анкица Вуковиќ го проследува Српскиот роман за деца во првата деценија на ХХI век, Марко Аврамовиќ пишува за Емиграцијата и документите во ‘Стаклен ѕид‘ на Владимир Тасиќ, Билјана Јоновска-Стефковска се задржува на Љубовниот триаголник во романите ‘Прељубници’ од Вида Огненовиќ и ‘Одбројување‘ од Фросина Пармаковска.  

ПРЕДГОВОР на Зборникот

ПОПУЛАРИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ВО СКОПЈЕ И СКОПСКО

Korica Kulturno nasledstvo-1

Korica Kulturno nasledstvo-1

Зборник на трудови од конференцијата „Популаризација на културното наследство во Скопје и Скопско“ (Институт за македонска литература, Марков манастир „Св. Димитрија“, 11 и 12 април 2019)
Уредници: Илија Велев, Маја Јакимовска-Тошиќ

Институт за македонска литература, Скопје, 2020
Димензии 24см
Број на страници 161
ИСБН 978-608-4744-18-4
Цена 300,00 ден.

Зборникот Популаризација на културното наследство во Скопје и Скопско се објави со материјална поддршка на градот Скопје и Министерството за образование и наука на РС Македонија.
Изданието содржи осум (8) трудови, кои го потенцираат значењето на културното наследство во Скопје и Скопско. Во поглавјето Културолошки практики на мобилност застапени се следниве автори:
Ѓоко Ѓорѓевски: РЕЛИГИСКИОТ АСПЕКТ НА САКРАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО СО ОСВРТ НА СКОПЈЕ И СКОПСКО
Валентина Миронска-Христовска: КНИГИТЕ КАКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО БИБЛИОТЕКИТЕ И ЧИТАЛИШТАТА НА ГРАДОТ СКОПЈЕ (XVI-XIX ВЕК)
Сарита Трајанова: УЛОГАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВО ЗАШТИТАТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА СКОПЈЕ)
Славчо Ковилоски: ПРЕГЛЕД НА МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА ВО СКОПСКА БЛАТИЈА
Валентина Поцеска: ТРЕТМАНОТ НА АРХЕОЛОШКОТО НАСЛЕДСТВО ВО СКОПЈЕ
Нада Андоновска: НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И НЕГОВАТА СОЧУВАНОСТ ВО СКОПЈЕ И СКОПСКО

Во поглавјето Проектна интеракција се презентирани научните трудови на главните истражувачи во проектот:
Маја Јакимовска-Тошиќ: МАРКОВИОТ МАНАСТИР „СВ. ДИМИТРИЈА“ – ЗНАЧАЈНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ГРАДОТ СКОПЈЕ
Илија Велев: ДУХОВНИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ЦЕНТРИ НА СКОПСКА ЦРНА ГОРА

Очекуваните ефекти од Зборникот се: истакнување на позитивни примери од практиката во заштитата на културното наследство во скопскиот регион, развивање свест за заштитата и значењето на културното наследство, како и негова афирмација. Изданието донесува препораки за посистематизирана заштита на културното наследство, како и за унапредување на заедничката координација помеѓу чинителите во процесот на заштитата на културното наследство, а тоа се професионалната средина, институциите од областа на културата, градот и локалната самоуправа, владините институции и јавноста.

Од воведните напомени за Зборникот

 

Преземете го Зборникот >>>

 

 

КРИТИКА И МОЛК: ЧИТАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА / CRITICISM AND SILENCE: READING OF MACEDONIAN LITERATURE AND CULTURE

kritika

kritika

Зборник на трудови од Меѓународната научна конференција Критика и молк: читање на македонската литература и култура (МАНУ, 7 и 8 ноември 2016) 
Уредници: Соња Стојменска-Елзесер, Маја Јакимовска-Тошиќ и Сарита Трајанова

Институт за македонска литература, Скопје, 2017
Димензии 25см
Број на страници 485
ИСБН 978-608-4744-08-5
Цена 500,00 ден.

ЗБОРНИК (електронска верзија)

    Овој зборник ги опфаќа трудовите што беа презентирани во рамките на Меѓународната научна конференција Критика и молк: читање на македонската литература и култура, одржана на седми и осми ноември 2016 година во просториите на Македонската академија на науките и уметностите во Скопје, во организација на Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Културолошките студии во книжевноста при оваа установа. Конференцијата претставуваше сегмент од одбележувањето на 35-годишниот јубилеј од основањето на Институтот за македонска литература, кој со својата целокупна дејност директно е вклучен во детектирањето, негувањето и научното проследување на трајните вредности на македонската литература и култура. 
Со инспиративни излагања во плодотворна дискусија на оваа конференција беа вклучени педесетина македонски и странски проучувачи на литературата и културата, професори и критичари од разни академски центри, но и проследувачи на книжевноста и уметностите од пошироката македонска културна сфера.
 Во фокусот на вниманието на конференцијата беше поставено прашањето за тоа како се препознаваат, како се негуваат и како се обликуваат трајни вредности во културното и книжевното живеење. Процесите на толкување и валоризација на современата култура, и во национални рамки и на глобално ниво, стануваат сè пообременети од вонестетски чинители, како што се: позиционираноста на моќта, консумеристичката доминација, идеолошките и политичките контексти, книжевните моди, различните групирања, културниот пазар, цензурата и табу-темите и сл. Критиката, како во литературата така и во другите уметности, се модифицира и се оддалечува од класичниот познат модел, се видоизменува или сосема изостанува. И самата естетска валоризација се сведува на прашање на вкус, индивидуален или на одредени толкувачки заедници, така што функцијата на критиката, било да се работи за академска, новинарска или критика изложена на социјалните мрежи, се проблематизира, релативизира или сосема се девалвира. Ваквата културна ситуација овозможува развивање на култура без аксиолошки параметри, од една страна, и губење и понирање во заборав на одредени традиционални вредности, од друга страна. 
Засегнати од контроверзите на овие состојби, учесниците на конференцијата развија дебата во која дојдоа до израз следните теми: улогата на критиката во современата македонска култура; прашањето на методот во критиката; критиката како креација; критиката во медиумите; новите медиуми и нивниот импакт врз вредносните системи; ревизии и превреднувања; хегемонија и/или демократизација во културата; цензура и табу-теми, субјективизам во критиката, културата во пазарното општество, книжевните награди и полемики; книжевните саеми и фестивали; книжевните институции и книжевната алтернатива, книжевните списанија и многу други. 
Реализираната конференција со богатството на пристапи, опсервации и идеи претставува сериозен чекор напред кон детектирање и надминување на аномалиите на критичката мисла во македонската култура и трасирање на нејзините перспективи, поради што беше проследена со големо внимание, поддршка и медиумски одгласи од пошироката јавност. Трудовите презентирани на оваа конференција во оваа книга се објавуваат интегрално, со верување дека ќе поттикнат понатамошно продлабочување на критичкото читање на македонската литература и култура и ќе учествуваат во градењето и континуираното негување на системот на книжевни и културни вредности.

                                                                                                                            Од уредниците

КУЛТУРАТА НА РАСПРОДАЖБА: КОНСУМЕРИЗМОТ И КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА НА КУЛТУРНИТЕ ПРОДУКТИ

Kulturata na rasprodazaba

Kulturata na rasprodazaba

Уредници: Ана Мартиноска и Маја Јакимовска-Тошиќ

Институт за македонска литература, Скопје, 2019
Димензии 21см
Број на страници 233
ИСБН 978-608-4744-15-3
Цена 500,00 ден.

     Зборникот „Културата на распродажба: Консумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти“ е резултат од Меѓународниот научен собир со дебата кој го организираше Институтот за македонска литература по повод јубилејот 10 години културолошки студии во книжевноста и се одржа на 28 и 29 ноември 2018 година во просториите на Институтот за македонска литература.
     Зборникот претставува анализа на културата во пазарното општество, со главен акцент на конзумеризмот и комерцијализација на уметничките и културните производи. Иако овие процеси не се нови и сами по себе не се ниту добри, ниту лоши, интересно е да се проследи до каде се оди со конзумеризмот и комерцијализацијата на културата во актуелниот миг во Македонија, колку овие процеси ја соголуваат културата од нејзината основна суштина и ја менуваат за потребите на пазарот.
     Во овој Зборник на трудови се вклучени професори од вториот и третиот циклус културолошки студии на Институтот за македонска литература, други експерти од различни области на културата, веќе магистрирани и докторирани кадри кои минале низ овие студии. Имајќи ги во предвид различните профили на учесниците, Зборникот е интердисциплинарен по својот состав, вклучувајќи историчари на уметност, филозофи, адвертајзинг и маркетинг стручњаци, медиумски работници, културолошки истражувачи, архитекти итн.
     Со објавување на овој Зборник се заокружи едно научното проследување на културата во Македонија од аспект на нејзината релација со пазарното општество и актуелните општествени процеси врзани со консумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти.

Содржина:

Ана Мартиноска
Теориски перспективи на супермаркет културата – Блескава фасада и новокомпонирани вредности
Димитрије Големовиќ
Дали култура треба и може да издржава саму себе?
Иван Џепароски
Убавина на продажба: деестетизација на уметноста и естетизација на секојдневното
Маја Јакимовска-Тошиќ
Културното наследство и вредносните канони
Антоанела Петковска
Конзумеризмот во услови на културна траума
Лорета Георгиевска-Јаковлева
Културата против/и пазарот: од историјата на културолошките студии во Македонија
Африм Реџепи
Естетиката дизајнот
Јасмина Мојсиева-Гушева
технологии и нивната улога во културната економија (историски преглед)
Николинка Нолевска
Влијанијата на новата технологија, конзумеризмот и комерцијализацијата врз сензомоторниот развој на децата од најрана возраст
Младен Марковиќ
Правим музику у фазону – како је пропао ROCK’N’ROLL (у Србији)
Александар Трајковски
Дали музиката може да го „продаде“ филмот? (Преку примерите во македонската конематографија)
Славчо Ковилоски
Како една супкултура може да стане мејнстрим (Врз примерот на хип-хопот)
Сарита Трајанова
Вредноста на културниот производ
Биљана Рајчинова-Николова
Медиумите и репрезентацијата на медиумско содржинската депонија
Татјана Миљовска
Креативните принципи на Кандински и Малевич  и соочување со консумеризмот
Крсте Господиновски
Анимација – индустрија и/или културно наследство
Елизабета Шелева
Лајковина татковина (критички пролог кон феноменот на инстант литературата)
Соња Стојменска-Елзесер
Што е книжевна вредност
Александар Прокопиев
Кои се македонските прозни класици?
Гоце Смилевски
Караоке културата низ визурата на Дубравка Угрешиќ
Славица Петровска
Современите бестселери и онлајн продажбата
Дејан Трајкоски
Уредниците во издаваштвото конзумирани од комерцијализација

 

CULTURE IN TRANSITION COUNTRIES

Culture-Slovacka

Culture-Slovacka

Ed.: Jakimovska-Toshikj, M., Gabasova, K. Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje; Department of Cultural Studies, Faculty of Arts, Constantine the Philosopher University in Nitra. Skopje, Nitra, 2018.

Институт за македонска литература, Скопје, 2018
Димензии 24см
Број на страници 351
ИСБН 978-608-4744-10-8
Цена 500,00 ден.

Монографијата Culture in Transition Countries / Културата во земјите во транзиција е резултат на заеднички истражувачки проект на Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (Македонија) и Филозофскиот факултет при Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра (Словачка). Главната тема на монографијата е актуелното место и улога на културата во современите процеси на транзиција во земјите од Централна и од Југоисточна Европа. Излагањата се распоредени во два тематски циклуси: Повторно размислување за културната транзиција и Пресликување на темата за културната транзиција во уметностите и во медиумите. Монографија е создадена од 14 автори од двете земји. Покрај авторите од Македонија, од Словачка се вклучени авторите: Кристина Јакубовска, Катарина Габашова, Јозеф Пушкар, Вероника Моравчикова, Мирослав Балај, Ерика Моравчикова и Луција Велкова. Рецензенти на изданието се д-р Илија Велев и д-р Наташа Аврамовска.

 

LITERARY DISLOCATIONS / DÉPLACEMENTS LITTÉRAIRES / КНИЖЕВНИ ДИСЛОКАЦИИ

Dislokacii

Dislokacii

(4th International REELC/ENCLS Congress / IV Congrès international de REELC/ENCLS / IV. Меѓународен конгрес на европската мрежа за книжевни компаративни студии, September 1-3, 2011, Skopje-Ohrid, Republic of Macedonia; Оrganizers: Institute of Macedonian Literature – Skopje, Macedonian Comparative Literature Association and REELC/ENCLS)

Institute of Macedonian literature, Skopje, 2012 / Институт за македонска литература, Скопје, 2012
Димензии 21см
Број на страници 612
ISBN 978-9989-886-93-5

 Зборникот донесува 67 културолошки и книжевни прилози посветени на значењето на просторните координати во формирањето и трансформирањето на културните идентитети. Најголем дел од прашањата врз кои се задржува вниманието на културолозите и книжевните компаративисти од цела Европа се: како локацијата сфатена во географска смисла ги добива понатамошните социолошки и културни специфики; како географското место влијае врз културната продукција и во тие рамки особено на книжевноста; како менувањата на просторите и границите се рефлектира врз книжевниот дискурс итн.

ЗБОРНИК (електронска верзија)

Содржина:

Aspects of (Dis)location
Vladimir Biti: Literature as deterritorialization: Gilles Deleuze and Jacques Rancière, p.19-27
Katica Kulavkova: Enforced Linguistic Conversion: Translations of Macedonian Toponyms in the Twentieth Century, p.28-42
Montserrat Cots: Une modalité de récit de voyage : le déplacement à pied, p.43-51
Ilinka Mitreva: L’Atopie de Roland Barthes, p.52-55
Senka Anastasova: Lost at the Airports, p.56-65
Nikola Madzirov: Returning against Remembering, p.66-69

Location and Identity
Abha Singh:  Cultural Dislocation and Changing Identities in Jhumpa Lahiri’s Novel “The Namesake”, p.73-82
Loreta Georgievska-Jakovleva: Asymmetry of Memory: The Phenomenon of Exile as a Reflection of Permanent Trauma and the “Forbidden” Tale, p.83-90
Sonja Stojmenska-Elzeser: Literature and Cultural Geography, p.91-97
Fabien Pillet: Peut-on déplacer spatialement les concepts théoriques? Réflexion à partir de l’esthétique de la réception, p.98-106
Slavica Srbinovska: Traumas of Dislocation in the Process of Communication, p.107-112
Nicoleta   Călina:Another Wonderland – notes on a dislocated fairy-tale: “Wonderland” / “Il paese delle meraviglie” of Giuseppe Culicchia, p.113-119

Exile, Migration, Diaspora
Anneli  Kõvamees: Refugee’s  Wanderings, p.123-128
Ivan Dodovski: The Balkans beyond the Balkans: Diasporic Escape as a Nightmarish Homecoming, p.129-138
Bela Gligorova: Beyond Exile and into Writing: A Page Out of Aleksandar Hemon, p.139-145
Elizabeta Sheleva: Creative Hermeneutics of Exile – Mahmoud Darwish, p.146-151
Milica Denkovska: The concept of home in voluntary exile epresented through the latest work of the homeless author Bora Ćosić, p.152-159
Alan Ashton-Smith: The Roma: a Dislocated People? Constructing and Performing the ‘Gypsy’ Figure, p.160-169
Marija Gjorgjieva Dimova: The Narrative Asylum of the Exile, p.170-180
Afrim Redzepi: La déconstruction de l’esthétique (Un discours pragmatique: le roman Le sacrifice des Balkans de Luan Starova), p.181-184
Mersiha Ismajloska: Running out from Location (to The Satanic Verses from Salman Rushdie), p.185-189

Europe / non-Europe
Elisaveta Popovska: “L’Empire des signes”: l’expérience japonaise de Marguerite Yourcenar, p.193-198
Goce Smilevski: Dislocation and the Contrapunctal Vision of Culture in Hotel Europe and EuroAlien by Goran Stefanovski, p.199-203
Irina Babamova: De l’Afrique à la Macédoine, via la traduction de l’œuvre de Marie N’Diaye, p.204-210
Liljana Todorova: La thématique négro-africaine dans la Littérature d’exploration en France du XIXe siècle à l’époque contemporaine, p.211-220
Vasilka Pemova: Searching for Nigerian identity, p.221-229

Travelogue
Vesela Tutavac: Macedonia in Travel Journals of Ivan Franjo Jukić, p.233-239
Anastasija Gjurchinova: Hodoeporics and Construction of Cultures: Italian Travelogue about Macedonia, p.240-246
Olga Springer: A Study in Intertextuality: The Pilgrim’s Progress in Charlotte Brontë’s The Professor (1845/57) and Villette (1853), p.247-253
Pablo  Ruiz: Journeys to the Sun: Travel and the Impossible in Primero sueño by Sor Juana Inés de la Cruz, p.254-262
Svetlana  Kalezić-Radonjić: Spatio-Temporal Dislocations as an Aesthetic Strategy in A Novel about London by Milos Crnjanski, p.263-270

Reality/Imagination Dislocations
Rose Hsiu-li Juan: The Poetic Space of Indigenous Dream Tradition: Cultural Dislocation and Spiritual Translocation in Linda Hogan’s People of the Whale, p.273-282
Lidija Kapushevska-Drakulevska: Between the Real and the Imaginary : a Volontary Exile into Romanticism and Symbolism, p.283-288
Mila Sopova: Dislocating Histories, Locating Imaginaries: Historical Signals between Factual and Fictional Narrative in Dragi Mihajlovski’s  A Scanderbeg of my own [Mojot Skenderbeg], p.289-300
Nikolina Stojanova: The Savage Detectives – a saturant novel and novel of articulated space, p.301-311

Intermediality
Aleš Vaupotič: Do Vilém Flusser’s Writings Bring Technology and Humanities Closer Together? , p.315-325
Martyna Markowska: Imaginary Lapland – Photographic Philosophy by Jorma Puranen, p.326-332
Francesco Giusti: Ecology as an Eco-utopia: the Displacement of the Subject in Thoreau, Calvino and In to the Wild, p.333-343
Lucia Caminada Rossetti: Literature and body images: Photography and Performance in Julio Cortázar, p.344-351

Translation
Christine Lombez: Soi-même comme un autre: déplacements de l’énonciation au cours du processus d’autotraduction (Paris-Athènes, de Vassilis Alexakis), p.355-363
Marija Todorova: Literature Across Time and Space: Translation as a Journey, p.364-368
Sara Pesatori: Textual dislocations: critical editions and translation, p.369-378
Vanessa Besand: La notion de transfert culturel :L’exemple du cas franco-américain à travers les fictions camusienne et sartrienne, p.379-388
Virđinija Popović and Ivana Janjić: Neighborhood as an ontological topos in Eugen Barbu’s novel Groapa/ Pit, p.389-393
Zvonko Taneski: How should Literary Language Come Home?, p.394-399

Myth, Ancient, Balkan Dislocations
Irène Gayraud:Déplacements orphiques dans la poésie de Guillaume Apollinaire et Dino Campana, p.403-414
Vladimir Martinovski: Poetical Dislocations to Ithaca, p.415-422
Mishel Pavlovski: The Idea of Europe in Jordan Plevnesh’s Plays, p.423-428
Iskra Tasevska Hadji Boshkova: Literary Genres in the Macedonian 19th Century Macedonian Literature and the Dislocation of the Predominant (Authorial) Voice, p.429-439
Carmen Darabus: Le déplacement vers l’univers intérieur – forme de sauvegarde, p.440-446
Despina Angelovska:Écriture et déplacement : les retrouvailles de soi comme autre dans le roman La chaise d’Elie d’Igor Štiks, p.447-459
Alma Dema:The Sociology of Religion into the Albanian tales: Is there a conceptual religion division between the tales gathered onto the mountains and fields?, p.460-468
Jasmina Mojsieva-Gusheva: Changes in the Structure of Identities: Main Theme in Balkan’s Contemporary Prose, p.469-479

Dislocated authors/poetics
Natasha Avramovska:‘A Present-Day Portrait’: Tomislav Osmanli’s The Twenty-First as a Novel of Dislocation, p.483-494
Slavica Gadjova:The Problems of Dislocation, Trauma and Memory in the Story Visit to the Museum by Vladimir Nabokov, p.495-501
Snezana Petrova:Réflexions sur les déplacements spatio-temporels dans les œuvres de Chateaubriand, p.502-508
Robin MacKenzie:The Strange Case of Mr Stevenson and M. Proust; Or, the Mirror and the Draught, p.509-519
Dearbhla  McGrath:Borderline Bodies – Abjection and Marginality in Tanith Lee’s Red as Blood, p.520-528
Ana Martinoska:“A Book Can Heal Better Than Doctors” (A search for identity in literature written by women who have immigrated from the former Yugoslavia), p.529-537
Federica Angelini: The condition of women writers: immigrant women writers in Italy, p.538-546
Tёrshala Risvan:The impossibility of Adapting to the Social is One of the Individualism’s Recourses, p.547-554

Cultural Saints of the European Nation States
Marijan Dović: The Canonization of Cultural Saints: An Introduction, p.557-569
Sveinn Yngvi Egilsson: Model Behaviour: The Role of Imported Aesthetics in the Rise of Romantic Nationalism in Iceland and Slovenia, p.570-576
Jón Karl Helgason: Relics of Immortality: The Broader Context of Cultural Saints, p.577-584
Maja Jakimovska-Tosic: The Cult of St. Clement of Ohrid and Its Dispersion in South-Slavic Medieval and Contemporary Literary and Cultural Tradition, p.585-591
Marko Juvan: Romanticism and National Poets on the Margins of Europe:Prešeren and Hallgrímsson, p.592-600
Valentina Mironska-Hristovska:National 19th Century Cultural Icons as found in Contemporary Macedonian Literature, p.601-611

МАКЕДОНСКО-СЛОВАЧКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ II / MACEDÓNSKO-SLOVENSKÉ LITERÁRNE, KULTÚRNE A JAZYKOVÉ VZŤAHY II

Zbornik mak.slovacka

Zbornik mak.slovacka

Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски II/
Macedónsko-slovenské literárne, kultúrne a jazykové vzťahy II
уредници: Маја Јакимовска-Тошиќ, Звонко Танески, Славчо Ковилоски

Институт за македонска литература, Скопје, 2016
Димензии 30 см
Број на страници 220
ИСБН 978-608-4744-06-1

Вториот зборник на научни трудови претставува издание на Институтот за македонска литература во Скопје од научната конференција Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски, која се одржа во Македонската академија на науките и уметностите на 2 и 3 јули 2015 година.

Научните трудови (34) се објавени на македонски, словачки или англиски јазик и се придружени со апстракти и резимеа соодветно на другите два јазика. Тие се поделени во неколку групи: трудови со кирило-методиевска проблематика, проследена од книжевно-историски, лингвистички и историографски аспект со цел да се расветли мисионерска дејност на светите Кирил и Методиј и нивните следбеници; трудови во кои доминира споредбена лингвистичка анализа со цел да се согледаат сродностите во културниот светоглед на Македонците, Словаците, но и другите словенски народи; трудови посветени на фолклорот и фолклористиката со идеја да се потенцираат македонско-словачките допири и влијанија и во овие научни области; трудови на современи книжевни теми во жанрот на поезијата, постмодерната и мемоарската проза, каде се опфатени автори од двете средини кои стекнале поширока интернационална рецепција. Авторите во Зборникот се докажани научници од двете држави, но и истражувачи од помладата генерација.

 

МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ КНИЖЕВНИ, КУЛТУРНИ И ЈАЗИЧНИ ВРСКИ

Макед.хрват.книж. и јаз. врски

Макед.хрват.книж. и јаз. врскиИзданието „Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски“ претставува зборник на научни трудови од научниот собир, кој во организација на Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје се одржа во периодот 27 – 29 септември 2013 година во Охрид. Овој собир беше четврти по ред во рамките на интензивната научна и културна соработка помеѓу Институтот за македонска литература и Филозофскиот факултет при Универзитетот во Риека, која е официјализирана со договор меѓу двата универзитети од 2001 година. Првиот собир на заедничката тема се одржа во Риека (26 – 27 септември 2006), вториот во Охрид (10 – 11 октомври 2007) и третиот во Риека (23 – 25 март 2011). На последниов собир, меѓу 80-тината учесници, освен колегите од риечкиот универзитет, се вклучија и поголем број професори и истражувачи од Универзитетот „Јосип Јурај Штросмаер“ во Осиек, особено од Одделот за културологија, со кој Институтот во јуни 2013 година склучи договор за соработка во подрачјето на науката и високото образование. Исто така, на собирот зедоа учество истакнати научни и културни соработници, чија специјалност се поврзува со хуманистичките науки од универзитетите во Загреб, Пула и Задар. Од македонска страна, на собирот се одзваа голем број учесници од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – научните институти за литература, јазик, фолкор, национална историја, Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, Филозофскиот факултет, Факултетот за драмски уметности, како и учесници од државните универзитети во Штип и Тетово.
Изданието „Македонско-хрватски книжевни, јазични и културни врски“ опфаќа специјалистички и културолошки теми од сите периоди во развојот на македонската и хрватската литература и култура, во контекстот на македонско-хрватските поврзувања и проникнувања низ повеќе научни области: литература, лингвистика, културолошки студии, историја, етнологија и фолклор, драма, театрологија, филм и медиуми.

Содржина

ПЛЕНАРНИ РЕФЕРАТИ
Goran Kalogjera
GANE TODOROVSKI – PROMOTOR (PROMICATELJ) HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI U MAKEDONIJI, 13-23 стр.  
Zlatko Kramarić
JUGOSLAVENSKA IDEJA U KONTEKSTU POSTKOLONIJALNE KRITIKE, 25-63 стр.

МЕДИЕВИСТИКА
Емилија Црвенковска
ХРВАТСКИТЕ ПАЛЕОСЛАВИСТИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ВЛОГ ВО СТАРОСЛОВЕНСКИОТ / ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК, 67-76 стр.
Илија Велев
МАКЕДОНСКАТА ЛЕСНОВСКА БИБЛИЈА ОД СРЕДИНАТА НА XVI ВЕК ВО ХАЗУ, 77-83 стр.
Маја Јакимовска-Тошиќ
ЗАПАДНОЕВРОПСКИТЕ МОТИВСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ВО МАКЕДОНСКАТА И ВО ХРВАТСКАТА СРЕДНОВЕКОВНА БЕЛЕТРИСТИКА, 85-101 стр.
Sanja Zubčić
LEKSIK ZA HRANU I PIĆE U HRVATSKIM CRKVENOSLAVENSKIM TEKSTOVIMA, 103-111 стр.
Лилјана Макаријоска
ВЛОГОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ И НА ХРВАТСКИТЕ РАКОПИСИ ВО ЗБОГАТУВАЊЕТО НА ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЛЕКСИЧКИ ФОНД, 113-128 стр.
Маја Ангеловска-Панова
МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ ДУХОВНИ ИНТЕРАКЦИИ ВО КОНТЕКСТ НА БОГОМИЛСКО-ПАТАРЕНСКИТЕ ИДЕИ, 129-139 стр.
Saša Potočnjak
KOMPARATIVNO-TIPOLOŠKA PROUČAVANJA ORATORSKO-PROZNE PRO-DUKCIJE HRVATSKE I MAKEDONSKE SREDNJOVJEKOVNE KNJIŽEVNOSTI, 141-154 стр.
Весна Костовска
ГЛАГОЛИТЕ СО ПРВА КОМПОНЕНТА blago- ВО МАКЕДОНСКИТЕ И ВО ХРВАТСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ТЕКСТОВИ, 155-160 стр.
Наталија Андријевска
ГЛАГОЛИТЕ СО ПРЕФИКС do- ВО ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК ОД МАКЕДОНСКА И ОД ХРВАТСКА РЕДАКЦИЈА, 161-172 стр.
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА
Валентина Миронска-Христовска
АСПЕКТИ ОКОЛУ МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИТЕ КНИЖЕВНО-КУЛТУРНИ РЕЛАЦИИ ВО XIX ВЕК, 175-192 стр.
Васил Тоциновски
НОВИ СТРАНИЦИ ЗА КОНЗУЛОТ АНДРЕЈА Д. ПЕТКОВИЧ, 193-203 стр.
Науме Радически
ПРАВОСЛАВНОТО „НЕ“ И КАТОЛИЧКОТО „ДА“ ЗА ОБЈАВУВАЊЕТО НА ЗБОРНИКОТ НА МИЛАДИНОВЦИ, 205-217 стр.
Marina Rončević, Branka Blažević
ISTRAŽIVANJE VIŠEJEZIČNOSTI I NACIONALNOG IDENTITETA MAKEDONACA DRUGE GENERACIJE U MULTIKULTURALNOJ SREDINI GRADA RIJEKE, 219-228 стр.
Славчо Ковилоски
ЕУГЕН КВАТЕРНИК ЗА ИСТОЧНОТО ПРАШАЊЕ И МАКЕДОНИЈА, 229-236 стр.
Стефан Пановски  
МАКЕДОНСКО-ИЛИРСКИТЕ ОДНОСИ КОН КРАЈОТ НА III ВЕК СТ.Е., 237-259 стр.

ЛИНГВИСТИКА
Веселинка Лаброска, Лидија Тантуровска
ЗА НЕКОИ ЛЕКСИЧКИ (НЕ)СООДВЕТСТВА ВО ХРВАТСКИОТ И ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, 263-269 стр.
Славица Велева
ИМЕНКИТЕ ШТО ОЗНАЧУВААТ ЛИЦА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК ОД ЗБОРООБРАЗУВАЧКИ АСПЕКТ, 271-280 стр.
Mirjana Crnić Novosel, Maja Opašić
PRILOG KONSTRASTIVNOJ ANALIZI HRVATSKIH I MAKEDONSKIH FRAZEMA S ONIMSKOM SASTAVNICOM, 281-296 стр.
Славомира Рибарова
ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕТО НА НЕКОИ КУЛТУРНО СПЕЦИФИЧНИ ФРАЗЕМИ, 297-303 стр.
Васил Дрвошанов
ИЗРАЗУВАЊЕТО НА КРВНИТЕ СРОДНИЦИ ПО НАГОРНА ЛИНИЈА ВО ХРВАТСКАТА КНИГА РАСКАЗИ SUŠAČKO POPODNE ОД ВАСИЛ ТОЦИНОВСКИ И НИВНОТО СООДВЕТНО ИЗРАЗУВАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, 305-322 стр.
Мери Момировска
СОПСТВЕНИТЕ ИМИЊА ВО ПОГРАНИЧНИТЕ ЕТНИЧКИ И ЈАЗИЧНИ РЕГИОНИ ВО МАКЕДОНИЈА И ВО ХРВАТСКА, 323-330 стр.
Марина Спасовска
НАЧИНИ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНФИНИТИВОТ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ХРВАТСКИОТ ЈАЗИК, 331-336 стр.

СОВРЕМЕНИ КНИЖЕВНИ ПРОНИКНУВАЊА
Лидија Капушевска-Дракулевска
БРАНИМИР ДОНАТ И ВЛАДА УРОШЕВИЌ КАКО ИНАУГУРАТОРИ НА ФАНТАСТИКАТА ВО ХРВАТСКАТА И ВО МАКЕДОНСКАТА КНИЖЕВНОСТ, 339-350 стр.
Јасмина Мојсиева-Гушева
МАКЕДОНСКАТА И ХРВАТСКАТА ТРАНЗИЦИСКА ПРОЗА, 351-360 стр.
Branka Kalogjera
AUTOBIOGRAFSKA PROZA ATIPIČNOG MAKEDONSKOG IMIGRANTA, 361-371 стр.
Наташа Аврамовска
РОМАНОТ СВЕДОШТВО „КАКО ДА МЕ НЕМА“ ОД СЛАВЕНКА ДРАКУЛИЌ, 373-387
Ivana Žužul
“PRAVA” MUŽEVNA ŽENA – O RODNOJ TRANSGRESIVNOSTI U DNEVNIKU DRAGOJLE JARNEVIĆ, 389-403 стр.
Соња Стојменска-Елзесер
ЛУДИСТИЧКИОТ РОМАН АУРОН ОД ЈАСНА ХОРВАТ, 405-413
Andrijana Kos-Lajtman
NARATIVNA ULOGA GRAFIJE I GRAFEMA U ROMANIMA AZ JASNE HORVAT I PUPAK SVIJETA VENKA ANDONOVSKOG, 415-441 стр.
Луси Караниколова
„ЖЕНСКИОТ МЕНТАЛИТЕТ“ ВО РАСКАЖУВАЧКАТА ПРОЗА НА ЈОСИП КОЗАРАЦ (За љубовта, еротиката и сексуалноста во „Тена“ и „Мира Кодолиќева“), 443-453 стр.
Весна Мојсова-Чепишевска
НОВИ ТЕМИ И ПРИСТАПИ ВО НАЈНОВАТА ХРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА, 455-465 стр.
Ана Мартиноска
СЛАВЕНКА ДРАКУЛИЌ ВО МАКЕДОНИЈА (ИЛИ ЗА ЖЕНАТА, ЖРТВАТА И УМЕТНОСТА), 467-477 стр.
Гоце Смилевски
ТОЛКУВАЊЕ НА СОНИШТАТА, ТОЛКУВАЊЕ НА ЕГЗИЛОТ, 479-490 стр.
Марија Ѓорѓиева-Димова
ТЕОРЕТСКАТА ФИКЦИЈА КАКО КОМПАРАТИВЕН МОДЕЛ НА ТОЛКУВАЊЕ, 491-506 стр.
Африм Реџепи
ХАРМОНИЈА, 507-511 стр.
Sanja Grakalić Plenković, Tatjana Šepić
PRVA ANTOLOGIJA MAKEDONSKE NOVELE NA HRVATSKOM JEZIKU (Suvremena makedonska novela, izbor i pogovor Petar Kepeski, Zagreb, Matica hrvatska, 1964.), 513-523 стр.
Марина Даниловска
ВЕШТЕРКИТЕ ОД БАЛКАНОТ ВО РОМАНИТЕ „ВЕШТИЦА“ ОД ВЕНКО АНДОНОВСКИ И „ЛУНА“ ОД РОБЕРТ НАПРТА, 525-538 стр.

ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМУНИКАЦИИ
Анастасија Ѓурчинова
СПИСАНИЕТО LA BATTANA ОД РИЕКА – ПОСРЕДНИК МЕЃУ МАКЕДОНСКАТА, ХРВАТСКАТА И ИТАЛИЈАНСКАТА КУЛТУРА, 541-551 стр.
Борјана Прошев-Оливер
ПРЕВЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРATA, 553-563 стр.
Звонко Танески
ПРИЕМОТ НА КНИЖЕВНИТЕ ПРЕВОДИ НА ДЕЛАТА ОД МИЉЕНКО ЈЕРГОВИЌ ВО МАКЕДОНСКИОТ, ВО СЛОВАЧКИОТ И ВО ЧЕШКИОТ КУЛТУРЕН АРЕАЛ, 565-584 стр.
Mirta Bijuković Maršić, Marina Đukić
MEDIJSKI POSREDOVANA KULTURNA MEMORIJA – ZAZIRU LI SUVREMENI MEDIJI OD KULTUROLOŠKIH SADRŽAJA?, 585-610 стр.
Дарин Ангеловски
ИНТЕРКУЛТУРНИ СРЕДБИ: МАКЕДОНСКАТА И ХРВАТСКАТА НАУЧНА МИСЛА ВО ПРОЕКТОТ ФИЛОЛОШКИ СТУДИИ, 611-620 стр.
Domagoj Tomas
DOPRINOS DON IVANA TOMASA U ČASOPISU BLAGOVIJEST, 621-635 стр.
Сарита Трајанова
МЕНАЏМЕНТОТ НА КУЛТУРАТА ВО ЕДУКАЦИЈАТА НА ЈАВНИТЕ УНИВЕРЗИТЕТИ: МАКЕДОНСКИ И ХРВАТСКИ ИСКУСТВА, 637-648 стр.

ПОЕТСКИ РЕЛАЦИИ
Димитар Пандев
МИСИРКОВИОТ ЗАГЛЕД ВО ПРЕРАДОВИЌЕВИОТ „ПАТНИК“, 651-659 стр.
Катица Ќулавкова
КАНОНСКОТО И АНТИКАНОНСКОТО ВО ПОЕЗИЈАТА НА ДАНИЕЛ ДРАГОЈЕВИЌ, 661-668 стр.
Кристина Николовска
СВЕТЛИНАТА НА ПОЕЗИЈАТА НА АНТЕ СТАМАЌ, 669-678 стр.
Ранко Младеноски
МАКЕДОНЕЦОТ К. МИЛАДИНОВ КАЈ ХРВАТОТ С. ТОМАШ, 679-687 стр.
Estela Banov-Depope
IZVEDBENI ASPEKTI HRVATSKOG I MAKEDONSKOG BALADNOG PJESNIŠTVA, 689-702 стр.  
ДРАМА, ТЕАТАР
Ангелина Бановиќ-Марковска
ВАЖНО Е ДА СИ ГЛЕМБАЈ: СЕЛЕКТИВНАТА ГЕНЕТИКА НА КАПИТАЛОТ, 705-714 стр.
Ivica Baković
POLITIKA PAMĆENJA U HRVATSKOJ I MAKEDONSKOJ DRAMI DEVEDESETIH, 715-726 стр.
Катерина Петровска-Кузманова
ЕТНОТЕАТРОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА МАКЕДОНСКО-ХРВАТСКИ ПАРАЛЕЛИ, 727-736 стр.
Lucija Ljubić
ŽENSKI GLUMAČKI MEMOARI I HRVATSKO KAZALIŠTE, 737-748 стр.
Аntonija Vranješ
DIOGENOV PARADOKS U INTERPRETACIJI SUVREMENE MAKEDONSKE DRAME “DIOGENOV PARADOKS“ TOME ARSOVSKOGA, 749-757 стр.
Monika Bregović
POBUNA NA LEDENOM OTOKU, 759-767 стр.
Branko Maretić
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE MAKEDONIJE (обраќање), 768-771 стр.
Белешка за изданието „Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски“, 772-773 стр.

POPULAR CULTURE: READING FROM BELOW / ПОПУЛАРНА КУЛТУРА: ПОГЛЕД ОДОЗДОЛА

Foto Popularna2

Foto Popularna2

Popular Culture: Reading From Below / Популарна култура: поглед одоздола
уредници: Ана Мартиноска и Маја Јакимовска-Тошиќ
извршни уредници: Дарин Ангеловски и Сарита Трајанова

Институт за македонска литература, Скопје, 2016
Димензии 24см
Број на страници 808
ИСБН 978-608-4744-05-4

Зборникот произлезе од трудовите презентирани на меѓународната научна конференција Popular Culture: Reading From Below / Популарната култура: поглед одоздола, која во организација на Институтот за македонска литература се одржа во ноември 2014 година. На 800 стр., речиси е претставена целокупноста на манифестациите на популарната култура преку телевизијата, филмот, музиката, книжевноста, модата, интернетот, спортот, стрипот итн. Зборникот содржи посебни поглавја за родовите, телото и популарната култура; популарната култура наспроти политичките и идеолошките концепти; супкултури / културата како маркет; новите форми на популарна култура; медиумите и познатите личности; популарната книжевност; популарната култура и општеството; историски пристап во истражувањето на популарната култура; модата, дизајнот, спортот и популарната култура, популарна музика, синеманиа, телевизијата и медиумската култура. На тој начин се демонстрираат интересни и мноштво различни пристапи, аспекти и двоумења, со што се постигнува посакуваната отвореност и критичност како едни од одликите на културолошките студии, кои од 2008 година се застапени како студиска програма на магистерските и докторските студии на Институтот за македонска литература.

Покрај истакнати научни истражувачи, професори и културолози, во Зборникот како автори се јавуваат и повеќемина успешни студенти на студии од областа на културата од земјата и странство. Сите тие, преку 70-тината научни трудови, всушност ја оцртуваат физиономијата на популарната култура, нејзиниот семантички потенцијал и динамична природа.