korica Kontekst 20 prednaCONTEXT / КОНТЕКСТ  е меѓународно научно списание за компаративна книжевност и интердисциплинарни културолошки истражувања. Во него се објавуваат рецензирани и типологизирани прилози на англиски и на македонски јазик. Списанието се објавува од 1995 година, а својот сегашен профил на меѓународно списание и со овој наслов го оформи во осмиот број во 2010 година (претходните седум броја беа печатени под насловот Книжевен контекст). На страниците на CONTEXT/КОНТЕКСТ  се презентираат студии од домашни и странски автори посветени на проблемските подрачја на современите хуманистички дисциплини, со акцент врз нивното што посестрано испреплетување и комбинирање и мултиплицираното поврзување со социо-општествениот и културен контекст.

ISSN: 1857-7377

Меѓународен уредувачки одбор на Context / Контекст:

главен и одговорен уредник, д-р Соња Стојменска-Елзесер (Македонија)

д-р Лидеке Плате (Холандија)

д-р Звонко Танески (Словачка)

д-р Маруша Пушник (Словенија)

д-р Златко Крамариќ (Хрватска)

д-р Александар Прокопиев (Македонија)

 

 Превземање: 

 

Kontekst9
           Контекст 9 
Kontekst10
            Контекст 10 
Context11
            Контекст 11 

kontekst
Контекст 12

Kontext 13
Контекст 13

korica-KONTEKST14
Контекст 14

korica-KONTEKST-15
Контекст 15

korica-KONTEKST16
Контекст 16

korica Kontekst 17 predna
Контекст 17

korica Kontekst 18 predna
Контекст 18

korica Kontekst 19 predna
Контекст 19

korica Kontekst 20 predna
Контекст 20

korica Kontekst 21
Контекст 21

korica Kontekst 22 Predna
Контекст 22