Проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, директорmaja jakimovska
e-mail: jakimovska.tosic@gmail.com 

 

Досегашни функции:

  • Претседател на Советот на Институтот (2004 – 2012)
  • Член на Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (2012 – 2016)
  • Член на Советот на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (2012-
  • Надворешен член на Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantina a Metoda при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Константин Филозоф“ во Нитра, Словачка
  • Член на Друштвото на писателите на Македонија
  • Член на редакции и уредник на домашни и странски списанија од областа на книжевната наука

Издавачка и научна дејност:

Автор и коавтор на 8 монографии од областа на средновековната литература и медиевистиката, на над 150 студии, рецензии и осврти објавени во списанија, зборници и во дневниот печат во земјава и странство,
учества на над 60 меѓународни конгреси и симпозиуми,
учесник/раководител на 15 национални и меѓународни проекти

Научна област:

Медиевистика, палеославистика, средновековна литература, културна традиција