Menu

СПЕКТАР

korica-SPECTAR-70Меѓународно македонистичко списание посветено на науката за книжевноста. Формирано вo 1983 година како афирматор на научната работа на Институтот и медиум преку кој се случува размена на искуствата и информациите од доменот на современите научни збиднувања. Во своите рамки ги содржи рубриките: Литературна историја, Современа македонска книжевност, Литературни врски-репринт од светот, Теорија - поетика, Мит - фолклор преку кои се формулирани основните препознатливи белези на списанието. Посебно место им се дава на рецензиите, приказите, освртите за најновата научна и стручна литература, а во некои броеви одделен е и простор за научни дискусии и библиографии. Преку нив е изразена разновидностa на списанието и се презентира континуитетот и идентитетот на македонската литература. Спектар се дистрибуира на повеќе од стотина адреси во странство и на петстотина домашни адреси. Неговиот профил е познат и достапен во сите славистички центри, научни и универзитетски установи, големи библиотеки, а од јубилејниот број 41-42 достапен e и на интернет.

 ISSN: 0352-2423

Меѓународен уредувачки одбор на „Спектар“:

главен и одговорен уредник, д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева (Македонија)

д-р Владимир Бити (Австрија)

д-р Петар Иваниќ (Словачка)

д-р Лех Мјодински (Полска)

д-р Горан Калоѓера (Хрватска)

д-р Марија Проскурнина (Руска Федерација)

д-р Намита Субиото (Словенија)

д-р Валентина Миронска-Христовска (Македонија)

м-р Славчо Ковилоски (Македонија, секретар)

 

 Превземање: 

 

New Спектар 55
Спектар 55/2010 
New Спектар 56
Спектар 56/2010
 New Спектар 57
Спектар 57/2011, I
 Спектар 58 Custom
Спектар 58/2011, II
New Spektar 59
 Спектар 59/2012 
New Spektar 60
Спектар 60/2012 
Spektar 61
Спектар 61/2013 
Spektar 62
Спектар 62/2013 

Спектар 63
Спектар 63/2014

Спектар 64
Спектар 64/2014

Spektar 65
Спектар 65/2015 
Spektar66
Спектар 66/2015 

korica-SPECTAR-67
Спектар 67/2016

korica-SPECTAR-68
Спектар 68/2016


Спектар 69/2017

korica-SPECTAR-70
Спектар 70/2017