Изборен блок предмети: Културна традиција

Народна културна традиција

Писмото и писмените споменици како културно наследство

Културната и духовната традиција на Света Гора

Христијанска култура и уметност во средниот век

Средновековни естетски и културни модели

Културноисториските процеси во 19 век 

Религија, нација, идентитет 

 

Изборен блок предмети: Современа култура, медиуми, јавност

Културна одржливост и културна политика

Културна индустрија, културен маркетинг, културен менаџмент

Културните предизвици на глобализацијата

Родови претстави во современата култура и медиуми

Виртуелна култура

Политиките на театарскиот дискурс

Филмократијата и современата култура

Уметничкото (книжевното) дело во современата култура

 

Изборен блок предмети: Транскултура, интерференција на идентитетите во културата

Културни идентитети

Еко-културни теории

Култура и граници

Урбана културологија

Телото во културата

Бајката во културата

 

Изборни предмети од третата група предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување (од универзитетската листа на изборни предмети)

Академско пишување

Заштита и афирмација на културното наследство