ks1

Почитувани,

Објавени се конкурсите за запишување студенти на втор циклус и трет циклус – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2019/2020 година. Во овие конкурси се опфатени студиските програми за магистерски и докторски културолошки студии на Институтот за македонска литература при УКИМ во Скопје.

Студиската програма културолошки студии е соодветна за кандидати од различни дисциплини, овозможувајќи проучување на културата во најширок интер/мултидисциплинарен контекст и од сите аспекти на општественото живеење. Преку широката лепеза на изборни предмети кандидатите учествуваат во креирањето на програмата и напредувањето според сопствените афинитети.

Конкурс УКИМ втор циклус студии

Рокот за пријавување е од 10 до 25 септември 2019 година.

Потребните информации се содржани во ВОДИЧ за културолошките студии – втор циклус

Конкурс УКИМ трет циклус – докторски студии

Докторските студии се изведуваат во текот на три академски години. Наставата се одвива во текот на два семестри во кои се стекнуваат знаења во Школата за докторски студии на УКИМ и од наставата по 4 стручни предмети на Институтот. Во рамките на овие два семестри предвидена е и менторска работа. Третиот семестар е предвиден за пријава на докторската дисертација, а наредните три (четврти, петти и шести семестар) за истражување и нејзина изработка. Менторската работа ќе биде во тесна корелација со изработката на докторската дисертација, односно ќе ги воведе кандидатите во специфичната методологија на научно-истражувачката работа поврзана со темата на дисертацијата. Во сите три години се предвидени полугодишни и годишни конференции, а во втората и третата година и по една научна работилница.

Рокот за пријавување е од 12 до 27 септември 2019 година.

Погледнете Предмети и Предметни програми Културолошки студии и

Предмети Македонска книжевност