Skip to content

проф. д-р Марко Китевски

Марко КитевскиИнтернет адреса: marko_kitevski@yahoo.com Научно звање: научен советник / редовен професор во пензија Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска народна литература Докторска дисертација: Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје, Клетвите во македонското народно творештво, 1990 Последипломски студии: Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје,  Фолклорните елементи во делата на Стале Попов, 1980 Високо образование: Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје, група Историја на книжевностите на народите на СФРЈ, 1974.
 
Научноистражувачки проекти:
Учество:
  • Историја на македонската книжевност;
  • Митот и ритуалот во македонското народно творештво – Тема: “Марко Крале легенда и стварност”;
  • Македонско фолклорно наследство
Главен истражувач:
  • Драмски елементи во македонскиот фолклор;
  • Аспекти на традиционалното во македонскиот фолклор.
Софија, Р. Бугарија (Институт за фолклор, Етнографски институт и музеј, Институт за историја и
Балканолошки институт.), Вороњеж, Русија (Универзитет)
 
Учества на научни собири
Учествувал на повеќе научни собири во земјата и во Москва, Вороњеж, (Русија), Софија, Благоевград, Варна,  (Р. Бугарија)., Букурешт, Крајова (Романија) Загреб, (Хрватска)

Монографии:

 
Книги-авторски  
1. Си бил еден цар, “Современост”, Скопје 1979.
2. Водичарски обичаи, верувања и песни од Дебарца, Институт за фолклор “Марко Цепенков”, Скопје 1982.
3. Златна чаша, “Студентски збор”, Скопје 1983.
4. Македонски народни приказни од Демир Хисар, БИД “Мисирков”, Битола 1987.
5. Фолклорни бисери, “Македонска книга”, Скопје 1988.
6. Стале Попов, живот и дело, “Наша книга”, Скопје 1988.
7. Прилози за македонскиот фолклор, “Култура”, Скопје 1989.
8. На клетва лек нема, “Македонска книга”, Скопје 1991.
9. Митолошки приказни, “Ѓурѓа”, Скопје 1994.
10. Македонски христијански празници, “Просветена жена”, Скопје 1996.
11. Истражувања на македонскиот фолклор, “Студентски збор”‘, Скопје 1996.
12. Македонски народни празници и обичаи, “Менора”, Скопје 1996.
13. Еленица плетеница, “Трибина македонска”, Скопје 1997.
14. Македонски народни клетви, “Штрк”, Скопје 1997.
15. Македонска народна лирика, Прв том, “Култура”, Институт за македонска литература, Скопје 1997.
16. Македонска народна лирика, Втор том, “‘Култура”, Институт за македонска литература, Скопје 2000.
17. Народниот уметник Васка Илиева, “Менора”, Скопје 2000.
18. Македонски празници, “Менора”, Скопје, 2001.
19. Фолклорот огледало на народниот живот, “Менора”, Скопје 2002.
20. Студии за македонскиот фолклор, Скопје 2002.
21. Јунак падна бајракот не падна, (Антологија на македонски револуционерни народни песни), “Алфа”, Скопје 2003.
22. Македонски борбени народни песни, “Менора”, Скопје 2004.
23. Македонски народни умотворби, (Запишани кон крајот на 19 и почетокот на 20 век), “Камелеон”, Скопје 2006.
24. Најубавите светски митови, “Ѓурѓа”, Скопје, 2007.
25. Трудови за македонскиот фолклор, Институт за македонска литература, Скопје 2009. 
26. Скопје во македонските народни песни, “Камелеон”, Скопје
Избор и редакција  
1.  Стале Попов, Одбрани дела (во пет тома). Избор, редакција и предговор. “Наша книга”, Скопје 1987.
2. Кузман Шапкарев, Одбрани страници, Приредил. ‘Студентски збор”, Скопје1989. 
3. Стале Попов, Раскази, Избор и предговор, “Наша книга”, Скопје 1989. 
4. Антон П. Стоилов, Македонски народни песни, Приредил, Институт за фолклор “Марко Цепенков”, Скопје 1990. 
5. Кузман Капидан во споменот на народот (Приредил), Институт за фолклор “Марко Цепенков”, Скопје 1991. 
6. Николина Спасе, Македонски народни песни (двојазично издание на македонски и албански јазик, приредил заедно со Зекирија Незири).”Матица македонска”, Скопје 1995. 
7. Миладиновци, Б’лгарски народни песни (фототипно издание), Предговор, “Култура”, Скопје 2000. 
8. Искра Николовска, Студии за македонскиот фолклор, Предговор, Институт за македонска литература – ‘Култура”, Скопје 2000. 
9. Антон П. Стоилов, Македонски народни умотворби, Предговор и редакција. Институт за македонска литература, Скопје 2000. 
10. Спиро Иванов, Приказни од село Црско, Редакција и предговор, Институт за македонска литература, Скопје 2001. 
11. Македонска народна лирика, Избор, редакција и предговор, “Просветен работник”, Скопје 2002.
12. Црноока девојко, Избор, редакција и предговор, Институт за македонска литература, Скопје 2006.
13. Митолошки и обредни песни, едиција “Македонски народни умотворби”, книга прва, Избор, редакција, предговор и белешки. “Камелеон”, Скопје 2007.
14. Трудови, семејни, хумористични песни, едиција “Македонски народни умотворби”, книга втора, Избор, редакција, предговор и белешки. “Камелеон”, Скопје 2007.
15. Љубовни народни песни, едиција “Македонски народни умотворби”, книга трета, Избор, редакција, предговор и белешки. “Камелеон”, Скопје 2008.
16. Јуначки народни песни, едиција “Македонски народни умотворби”, книга четврта, Избор, редакција, предговор и белешки. “Камелеон”, Скопје 2008.
17. Македонски народни умотворби, том 3 од едицијата 130 тома Македонска книжевност, Скопје 2008.
18. Ајдутски и револуционерни песни, едиција “Македонски народни умотворби”, книга петта, Избор, редакција, предговор и белешки. “Камелеон”, Скопје 2009.
19. Приказни за животни, едиција “Македонски народни умотворби”, книга шеста, Избор, редакција, предговор и белешки. “Камелеон”, Скопје 2009.
20. Волшебни приказни, едиција “Македонски народни умотворби”, книга седма, Избор, редакција, предговор и белешки. “Камелеон”, Скопје 2010-11-01. 
21. Битови приказни и анегдоти, едиција “Македонски народни умотворби”, книга осма, Избор, редакција, предговор и белешки. “Камелеон”, Скопје 2010. 
  Објавени трудови во периодиката: Објавил повеќе од 200 публикации во периодиката. Општествени и професионални должности Претседател на Советот на Институтот за македонска литература (1998-1999)
Награди
Наградата “13 Ноември” на град Скопје, Награда “Ѓорче Петров” на општина Ѓорче Петров, и “23 Окромври”, највисока државна награда за долгогодишни остварувања од нациоинален интерес.