Предметен професор: д-р Мишел Павловски

Цели на предметот
Студентите да се запознаат со поширокото значење и влијание на театарскиот дискурс, во рамките на политичките активности и неговата улога во културната политика

Содржина на предметот

  • како се конституира и под чии влијанија се конституира театарскиот дискурс;
  • терминот „изведување на моќ“;
  • односите на моќта во и околу театарскиот текст;
  • родовите политики во театарот;
  • културните идентитети во театарот;
  • империјата и театарот;
  • историјата и театарот;
  • револуцијата и театарот;
  • европоцентризам и театарот;
  • митот и театарот.

Основна литература
Boal, A. 1998. Legislative theatre: using performance to make politics, Routledge
Case, S.-E. & Reinelt, J. G. 1991. The Performance of power : theatrical discourse and politics, University of Iowa Press
Fischer-Lichte, E. 2005. Theatre, sacrifice, ritual: exploring forms of political theatre, Routledge

Дополнителна литература
Luckhurst, M. 2006. Dramaturgy: a revolution in theatre, Cambridge University Press
Bharucha, R. 1993. Theatre and the world : performance and the politics of culture, Routledge
Eagleton, T., F. Jameson, and Said, E. 1990. Nationalism, colonialism, and literature, University of Minnesota Press