Предметен професор: д-р Валентина Миронска-Христовска

Цели на предметот:
Запознавање со општетсвено-политичките прилики на Балканот и Европа во 19 век; проследување на улогата на религијата во средновековниот и просветителскиот период; согледување на влијанието на религијата при процесот на формирањето на нациите и нивниот иденитет посебно кај јужнословенските народи.

Содржина на предметот:
Религијата како еден од чинителите во формирањето на нациите на Балканот; влијанието на укинувањето на Охридската архиепископија врз формирањето на македонската нација; религијата и општествените конфликти; придонесот на религиските заедници за дијалог и смирување; религијата и нејзините интеракции со културата, политиката и идентитетот; враќањето кон религијата. 

Основна литература
Hagen Šulce, H. 2002. Država i nacija u evropskoj istoriji, Beograd
Ernest Gellner, E. 2000. Posmodernizam, razum i religija, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk
Hamilton, M. 2003. Sociologija religije, Beograd, Clio

Дополнителна литература
Сорабџи, Р. и Родин, Д. 2009. Етика на војната, Скопје, Академски печат.
Čolović, I. 2008. Balkan – teror culture, Beograd.
Ајтун Алтиндал, А. 1994. Трите лица на Исус, Скопје, Култура.