Гоце СмилевскиИнтернет адреса: gocesmilevski@hotmail.com
Научно звање: научен соработник / доцент
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, балкански литератури.
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Егзилот и уметноста на преместувањето во опусите на Дубравка Угрешиќ и Горан Стефановски, 2013
Постдипломски студии: Central European University – Budapest. MA Thesis “Abjection, melancholia and the representation of the body in the novels of Milan Kundera”, 2002. Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Телото во романите на Милан Кундера, 2006.
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Општа и компаративна книжевност, 1999.

Научноистражувачки проекти
Интеркултурна историја на македонската литература, Институт за македонска литература во Скопје
 
Учество во меѓународни научни проекти
“Culture in Transition Countries”, меѓународен проект на Институтот за македонска литература во Скопје и Универзитетот во Нитра.
 
Коавторски монографски публикации објавени во странство
Les Presents de l’ecriture. Les Impressions Nouvelles: Brussels, 2015.
“A Playwright in the Tower of Babel”. In: Shoreless Bridges, South East European Writing in Diaspora. Editor: Elka Agoston. Rodopi: New York, 2010.
 
Поговори во монографски изданија објавени во странство
“Ein zeitalter wird besichtigt”. Во: Andreevski, P.M. Quecke. Guggolz Verlag: Berlin, 2017.


Студиски престои
Прага, 1995-1997; Виена, 2006; Њујорк, 2006, 2007; Амстердам, 2008; Берлин 2017 – 2018.

Учество на научни собири
Учествувал на повеќе научни собири во земјата и во странство.
 
Објавени трудови во периодиката
Автор е на бројни научни осврти, стручни рецензии и есеи објавени во периодиката во земјата и странство.
 
Општествени и професионални должности (актуелни)
Професор по предметот Интеркултурна комуникација на постдипломските културолошки студии при Институтот за македонска литература – Скопје.
Член на редакцијата на меѓународното списание „Филолошки студии“.
Член на Друштвото за компаративна книжевност – Македонија.
Член на  Меѓународната асоцијација за компаративна книжевност (AILC/ICLA).
Член на PEN Club.
Член на Филозофското друштво на Македонија.
 
Меѓународни награди
Premio per la Cultura Mediterranea, 2011.
European Union Prize for Literature for the novel Sigmund Freud’s Sister, 2010.
Central European Initiative Award, 2006.
Austrian PEN Center and Macedonian PEN Center Award for the play “Three Short Dancing Steps over the Border”, 2005.