Изборен блок предмети – Културна традиција

ПРЕДМЕТ

Реализатори

ЕКТС

Народна културна традиција

проф. д-р Марко Китевски

9

Писмото и писмените споменици како културно наследство

проф. д-р Илија Велев

9

Културната и духовната традиција на Света Гора

проф. д-р Илија Велев

6

Христијанска култура и уметност во средниот век

проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

9

Средновековни естетски и културни модели

проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

6

Културноисториските процеси во 19 век

проф. д-р Валентина Миронска-Христовска

9

Религија, нација, идентитет

проф. д-р Валентина Миронска-Христовска

6

Изборен блок предмети – Современа култура, медиуми, јавност

Културна одржливост и културна политика

проф. д-р Лорета Георгиевска – Јаковлева

9

Културна индустрија, културен маркетинг, културен менаџмент

проф. д-р Лорета Георгиевска – Јаковлева

6

Културните предизвици на глобализацијата 

проф. д-р Ана Мартиноска

9

Родови претстави во современата култура и медиуми

проф. д-р Ана Мартиноска

6

Виртуелна култура

проф. д-р Мишел Павловски

9

Политиките на театарскиот дискурс 

проф. д-р Мишел Павловски

6

Филмократијата и современата култура 

проф. д-р Александар Прокопиев

9

Уметничкото (книжевното) дело во современата култура

проф. д-р Африм Реџепи

9

Изборен блок

предмети – Транскултура, интерференција на идентитетите во културата

Културни идентитети 

Проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева

9

Еко-културни теории

проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева
проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер

6

Култура и граници

проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева
проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер

6

Урбана културологија 

проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер

9

Телото во културата

проф. д-р Наташа Аврамовска

9

Бајката во културата

проф. д-р Наташа Аврамовска

6