Skip to content

Context / Контекст

CONTEXT / КОНТЕКСТ  е меѓународно научно списание за компаративна книжевност и интердисциплинарни културолошки истражувања. Во него се објавуваат рецензирани и типологизирани прилози на англиски и на македонски јазик. Списанието се објавува од 1995 година, а својот сегашен профил на меѓународно списание и со овој наслов го оформи во осмиот број во 2010 година (претходните седум броја беа печатени под насловот Книжевен контекст). На страниците на CONTEXT/КОНТЕКСТ  се презентираат студии од домашни и странски автори посветени на проблемските подрачја на современите хуманистички дисциплини, со акцент врз нивното што посестрано испреплетување и комбинирање и мултиплицираното поврзување со социо-општествениот и културен контекст.

ISSN: 1857-7377

Меѓународен уредувачки одбор на Context / Контекст:

главен и одговорен уредник, д-р Соња Стојменска-Елзесер (Македонија)

д-р Лидеке Плате (Холандија)

д-р Звонко Танески (Словачка)

д-р Маруша Пушник (Словенија)

д-р Златко Крамариќ (Хрватска)

д-р Александар Прокопиев (Македонија)

Контекст 22
Контекст 21
Контекст 20
Контекст 19
Контекст 18
Контекст 17
Контекст 16
Контекст 15
Контекст 14
Контекст 13
Контекст 12
Контекст 11
Контекст 10
Контекст 9