Menu
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

ks1

Почитувани,

Објавени се конкурсите за запишување студенти на втор циклус и трет циклус - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје за учебната 2019/2020 година. Во овие конкурси се опфатени студиските програми за магистерски и докторски културолошки студии на Институтот за македонска литература при УКИМ во Скопје.

Студиската програма културолошки студии е соодветна за кандидати од различни дисциплини, овозможувајќи проучување на културата во најширок интер/мултидисциплинарен контекст и од сите аспекти на општественото живеење. Преку широката лепеза на изборни предмети кандидатите учествуваат во креирањето на програмата и напредувањето според сопствените афинитети.

Конкурс УКИМ втор циклус студии

Рокот за пријавување е од 10 до 25 септември 2019 година.

Потребните информации се содржани во ВОДИЧ за културолошките студии - втор циклус

Конкурс УКИМ трет циклус - докторски студии

Докторските студии се изведуваат во текот на три академски години. Наставата се одвива во текот на два семестри во кои се стекнуваат знаења во Школата за докторски студии на УКИМ и од наставата по 4 стручни предмети на Институтот. Во рамките на овие два семестри предвидена е и менторска работа. Третиот семестар е предвиден за пријава на докторската дисертација, а наредните три (четврти, петти и шести семестар) за истражување и нејзина изработка. Менторската работа ќе биде во тесна корелација со изработката на докторската дисертација, односно ќе ги воведе кандидатите во специфичната методологија на научно-истражувачката работа поврзана со темата на дисертацијата. Во сите три години се предвидени полугодишни и годишни конференции, а во втората и третата година и по една научна работилница.

Рокот за пријавување е од 12 до 27 септември 2019 година.

Погледнете Предмети и Предметни програми Културолошки студии и

Предмети Македонска книжевност

hip hop

Институтот за македонска литература организира трибина Хип хоп култура (40 години уметнички перформанс), која ќе се одржи во просториите на Институтот на 8 мај 2019 (среда) во 11.00 часот. Учествуваат: д-р Маја Јакимовска-Тошиќ со воведно обраќање, д-р Антоанела Петковска, д-р Славчо Ковилоски, д-р Ристо Солунчев, д-р Дејан Методијески, д-р Вангел Ноневски и м-р Александар Ковилоски.

Програма

Институтот за македонска литература организира конференција на тема Популаризација на културното наследство во Скопје и Скопско, што ќе се одржи на 11 и 12 април 2019 година. Оваа конференција се реализира со поддршка на градот Скопје како проект од областа на културата од интерес на Град Скопје за 2019 година.

markov3
Конференцијата има за цел да се потенцира значењето на културното наследство во Скопје и Скопско, да се истакнат средновековните манастири како значајни центри во национални и светски културни рамки, да се согледа важната улога на библиотеките и читалиштата на територијата на град Скопје во периодот пред 19 век, како и да се укаже на важноста од заштита на наследството, особено на иконите и фрескоживописот во скопските манастири. Пријавени се 10-тина учесници од Институтот за македонска литература и од други сродни установи.


Програма на конференцијата

Покана за отворањето

 

Останати информации...

 1. Промоција на книга од Ана Мартиноска
 2. Промоција на монографијата Culture in Transition Countries
 3. Меѓународен научен собир со дебата „Културата на распродажба: Конзумеризмот и комерцијализацијата на културните продукти“
 4. ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ МОНОГРАФИЈАТА CULTURE IN TRANSITION COUNTRIES / КУЛТУРАТА ВО ЗЕМЈИТЕ ВО ТРАНЗИЦИЈА
 5. Денови на црногорската култура во Македонија
 6. Научен собир за Блаже Конески
 7. Дебата посветена на младите писатели
 8. Трибина „Критиката - актуелни аспекти“
 9. Успешно одржан V меѓународен научен собир Хрватско-македонски книжевни, јазични и културни врски
 10. Промоција на зборникот „Македонско-словачки книжевни, јазични и културни врски“
 11. Промоција на зборникот Popular Culture: Reading From Below / Популарна култура: поглед одоздола
 12. Меѓународна научна конференција Критика и молк: читање на македонската литература и култура
 13. Институтот за македонска литература застапен на меѓународната конференција на УГД - Штип во чест на Св. Климент Охридски
 14. 110 години од раѓањето на Антон Панов
 15. Валентина Миронска-Христовска со награда „Гоце Делчев“ за особен придонес во науката
 16. Добитникот на светската награда за хуманизам во посета на Институтот за македонска литература
 17. Промоција на научни изданија 2015
 18. Книжевниот опус на Живко Чинго (по повод 80 години од раѓањето на писателот)
 19. Успешно одржан собирот Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски
 20. Втор меѓународен научен собир Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски
 21. Институтот за македонска литература на Летната школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура
 22. Меморандум за соработка со МАКЕДОНИКА
 23. Свечена промоција на 11 магистри
 24. КНИЖЕВНИОТ ОПУС НА СЛАВКО ЈАНЕВСКИ
 25. МИСЛЕЊА И ЗАБЕЛЕШКИ ПО ПРЕДЛОГ-ЗАКОНИТЕ ЗА ВИСОКООБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
 26. Промоција на Антологија на македонската книжевност
 27. Успешно одржана меѓународната научна конференција Popular Culture: Reading From Below
 28. Програма за Меѓународната научна конференција Popular Culture: Reading From Below
 29. The International Scientific Conference
 30. Чествување
 31. Успешно одржан првиот собир на македонско-словачка соработка
 32. Претстои воспоставување Договор за научна и образовна соработка со Институтот за црногорски јазик и книжевност во Подгорица, Црна Гора
 33. I меѓународен научен собир Македонско-словачки книжевни, културни и јазични врски
 34. Програма за IV меѓународен научен собир Македонско-хрватски книжевни, културни и јазични врски
 35. Подготовки за организација на IV меѓународен научен собир
 36. Активности на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура во Охрид, 2013 година
 37. Промоција во Бигорскиот Манастир на фототипното електронско издание Четвороевангелието на поп Јован Кратовски од 1562 година од Илија Велев
 38. ОДБЕЛЕЖАН 30-ГОДИШНИОТ ЈУБИЛЕЈ НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА - СКОПЈЕ
 39. Четврт меѓународен конгрес на Европската мрежа за компаративни студии - во организација на Институтот за македонска литература – Скопје
 40. 100 години од раѓањето на Кирил Пенушлиски