Skip to content

Визија и мисија

Визија

 • New FAN2012030Високо респектирана научноистражувачка институција со позитивно евалуирани национални и меѓународни научноистражувачки проекти;
 • Научно препознатлива во европскиот простор на знаење по презентацијата на истражувачките резултати, по своите меѓународни научни списанија, зборници, научни книги и по атрактивните магистерски и докторски студии;
 • Афирмативна од аспект на истражувањата на културниот идентитет преку достојна презентација на македонската литература и култура и националниот статус;
 • Поврзана со меѓународната академска заедница преку постојано проширување и јакнење на меѓународната соработка;
 • Стабилна со обезбеден континуитет во научните истражувања по пат на непречено вработување и оспособување на млади истражувачки кадри.

Мисија

 • Утврдување на научноистражувачки приоритети, сестрано проучување и афирмација на науката за книжевноста и културолошките студии, на македонската литература и култура кај нас и во светот;
 • Непречена реализација на научноистражувачки проекти и примена на најновите научни сознанија;
 • Континуирано унапредување на квалитетот на студиските програми за втор и трет циклус кои ќе ги подготват студентите за постојан професионален развој;
 • Научно и стручно оспособување и усовршување на сопствените научни кадри и подготовка на млади кадри за научна работа, учество на релевантни меѓународни научни собири со цел презентација на научноистражувачките резултати;
 • Објавување за да се овозможи увид во резултатите од научните истражувања;
 • Соработка со сродни научни и високообразовни установи во земјата и странство;
 • Влијание и соработка со јавноста.

Да бидеме единствени, да не ги следиме другите, невозможното да го направиме возможно!