Skip to content

Директор

Проф. д-р Наташа Аврамовска, в.д. директор
e-mail: n.avramovska@iml.ukim.edu.mk

Досегашни функции:

  • Член на Сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (2016 – 2020)
  • Член на Комисијата за самоевалуација на ИМЛ (2020 –
  • Член на Друштвото на писателите на Македонија
  • Член на Меѓународниот уредувачки одбор на списанието Спектар (2021 –
  • Член на Управниот Одбор на  Македонскиот ПЕН-центар

Научна и високообразовна дејност:

Автор на монографии и научни трудови од областа на книжевната наука, раководител и учесник на национални и меѓународни проекти, учесник на бројни меѓународни конференции и собири. Коавтор на учебници по литература за гимназиско образование, преведувач на стручна литература од германски и хрватски јазик.

Професор по предметите: Теми и методи во културолошките студии, Феноменот автобиографија – „Јас“ во културата, Еколошка култура и екокритика (втор циклус); Телото во културата, Бајката во културата (трет циклус)

Научна област:

Општа и компаративна книжевност, теорија на книжевноста, културолошки студии

повеќе на следниов линк/