N.Avramovska
Интернет адреса: natasha.avramovska@gmail.com
Научно звање: научен советник / редовен професор
Потесна област на научноистражувачки интерес: македонска литература, општа и компаративна литература, наратологија, драматологија, родова критичка теорија
Докторска дисертација: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, Интертекстуалноста и самореференцијалноста на драмата, 2003
Постдипломски студии: Филозофски факултет, Универзитет во Загреб, 1997 
Теориски аспекти на романот и новелата во раскажувачкиот опус на Петре М. Андреевски, 1997
Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, група Општа и компаративна книжевност 1987 година

 
Научноистражувачки проекти
Главен истражувач: Македонскиот митопоетски роман
 
Учество
 • Читање на хрватската книжевна теорија, Филозофски факултет, Свеучилиште Загреб, Хрватска (1993-1997)
 • Континуитетот на македонската културно-литературна традиција во 19 век, ИМЛ (1999-2002)
 • Националните рефлексии во определени творечки пројави на македонската литература во 19 век (2004-2006)
 • Книжевни простори – “нашето” и “туѓото” во современата македонска литература и култура, ИМЛ (2004-2006)
 • Македонски книжевен лексикон, ИМЛ (2004-2006)
 • Поимник на книжевната теорија, МАНУ (2005-2007)
 • Книжевно-теориски поимник, МАНУ (2005-2007)
 • Балканската слика на светот, МАНУ, ПАН (2005-2006)
 • Родовите претстави во балканските литератури и култури, ИМЛ и Југозападен европски универзитет Неофит Рилски, Благоевград (2007-2008)
 • Интерпретации (Меѓународен европски проект со седиште во МАНУ) (2007, 2009-2010)
 • Родовите претстави во македонската и албанската култура и социјално живеење, ИМЛ проект поддржан од УНЕСКО (2007-2008)
 • Традиција и континуитет во македонско-хрватските книжевни врски, ИМЛ, Универзитет Риека (2008-2009)
 • Компаративна книжевност – состојби и перспективи, ИМЛ, Скопје (2009-2011)
 • Македонски митопоетски роман, ИМЛ, Скопје (2010-2012)
 • Славистички проекции на Европа: стварност и перспективи (МАНУ_ПАН, 2010-1010)
 • Балкански театарски типологии (билатерален македонско-бугарски проект, Раководител: Н. Аврамовска)
 • Работилници: Балканот и Европа“ и „Економски култури“, на  ДААД Мрежата Медиумите и меморијата во југоисточна Европа (Раководител: Јуриј Мурашов, Констанца, Германија) / DAAD Network Media and Memory in Southeastern Europe,2012- 2013
 • Театрум Мунди 4: „Европскиот Ерос – Уметноста и Политиката“ (Раководител: Горан Гретиќ, Загреб, Р. Хрватска)/ Theatrum Mundi 4: “Europe’s Eros – Art and Politics”, 2012-2013.
 • Културната интеграција и стабилноста на Балканот, МАНУ-БАН (2015-2016)
 • Херменевтички стратегии (МАНУ 2014-2017), координатор на темата Културолошки интерпретативни стратегии, гл. раководител: Катица Ќулавкова
 • Поимник на книжевната теорија 2, МАНУ, 2017-1018

Студиски престои
Едукациски студиски престои остварила во: Франкфурт, Германија (1986- 1987, 1987-1988), и постдипломски студии во Загреб, Хрватска (1988-1990)
Шестмесечен лекторски престој на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Загреб, Хрватска (март-септември, 1993)
Истражувачки студиски престои остварила во Загреб, Хрватска (1993,1998, 2004, 2009); во Софија, Бугарија (1999, 2000, 2001); Варшава, Полска (2005), Вроцлав, Полска (2009), Торино, Италија (2009, 2010), Петроград, Русија (2011), Виена (1995, 2015).

Учество на научни собири
Учествувала на повеќе научни собири во земјата и во странство Виена (Австрија), Загреб, Риека  (Хрватска), Белград, Ниш (Србија), Благоевград, Софија (Бугарија), Москва (Русија), Варшава, Познањ (Полска) и др.

Монографии
 • Травестија на усната историја – раскажувачкиот криптограм на Петре М. Андреевски, Менора, Институт за македонска литература, Скопје, 1999.
 • Ex libris , Менора, Скопје, 2000.
 • Во вителот на дереализацијата (дуплото дно на македонската драма), Култура, Скопје, 2004
 • Автобиографијата во македонскиот литературен 19 век, Институт за македонска литература, Скопје, 2004.
 • Ние во времето, Магор, Скопје, 2006.
 • Во светот на зборовите, Дијалог, Скопје, 2011
 • Читателска Читанка / Reader’s Reader, Дијалог, Скопје, 2013.

Коавторски публикации на учебници по литература за гимназиско образование

 • Тодоровски, Гане, Аврамовска, Наташа: Македонски јазик и литература за III година реформирано гимназиско образование (дел: Литература), Просветно дело, Скопје, 2003
 • Аврамовска, Наташа, Георгиевска-Јаковлева, Лорета: Македонски јазик и литература за IV година реформирано гимназиско образование (дел: Литература), Просветно дело, Скопје, 2004
 • Соња Стојменска-Елзесер, Валентина Миронска-Христовска, Аврамовска Наташа, Лорета Георгиевска-Јаковлева: Компаративна книжевност за IV година реформирано гимназиско образование, Просветно дело, Скопје, 2004
 • Аврамовска Наташа, Камџијаш Светлана, Ацевска Наташа: Македонски јазик и литература за прва година средно стручно образование, Просветно дело, 2006, Скопје (Аврамовска Наташа: „Теорија на литературата“ стр.115-181) 
Преводи на стручна литература
од германски
•    Сонди, Петер: „Кризата на драмата“ во Теорија на драмата и театарот, прир. Ј. Лужина, Скопје: Детска Радост, 1998.
•    Шваниц, Дитрих „Теоријата на системите и литературата“ во Теорија на драмата и театарот, прир. Ј. Лужина, Скопје: Детска Радост, 1998.

од хрватски
•    Зупа, Вјеран, Увод во драматологијата, Скопје: Еинсоф, 2001
•    Селем, Петар, Доба на режијата, Скопје: Матица Македонска, 2007


Научни и стручни трудови во периодиката
Објавила стотина научни трудови во периодиката во земјата и странство.
 
Општествени и професионални должности (актуелни)

 • Професор по предметите: Теми и методи во културолошките студии, Автобиографијата во литературата и културата;Еколошка етика, Екокритика; Едноставните книжевни облици во литературата и културата; –на постдипломските културолошки студии при ИМЛ
 • Професор по предметот Интеркултурализам и книжевност – на постдипломските Интеркултурни студии при Филозофскиот факултет, УКИМ
 • Член на Сенатот на УКИМ
 • Член на Управниот Одбор на  Македонскиот ПЕН-центар
 • Член на ДПМ
 • Член е на Меѓународната асоцијација за компаративна книжевност (AILC/ICLA)