Skip to content

Задолжителни предмети

Вовед во културолошките студии

Предметни професори: д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева и д-р Ана Мартиноска Цели на предметот Да се стекнат знаења од повеќе хуманистички и општествени дисциплини од аспект на културата, како и знаења и разбирање на современите теории од…

Теми и методи во културолошките студии

Предметни наставници: проф. д-р Наташа Аврамовска и проф. д-р Мишел Павловски Цели на предметотСтекнување на знаења за основните теми на културолошките студии,за плуралитетот на дискурзивните и критичките приоди и знаења поврзани со процесите и појавите…

Византиско-културолошки студии

Предметни наставници: проф д-р Илија Велев, проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ Цели на предметот Стекнување на знаења за континуитетот на културно-историскиот развој на просторот на Македонија, од антиката, преку ранохристијанскиот и средновековниот период, се до поствизантиската…

Културни идентитети на Балканот

Предметни наставници: проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, проф. д-р Валентина Миронска-Христовска Цели на предметот Стекнување знаења за теориите за идентитетот и за одредниците име, територија и граница на Балканот, за националниот идентитет во европски и балкански…

Европски културолошки контекст

Предметен професор: д-р Соња Стојменска-Елзесер Цели на предметот Да се овозможи ориентација на студентите во европските книжевни и културни вредности, вклучително и на македонската книжевност и култура; да се развие чувството за културна разноликост и…

Естетиката на културолошките студии

Предметен професор: д-р Африм Реџепи  Цели на предметот Стекнување на знаења за естетиката како хуманистичка дисциплина и за нејзиниот однос помеѓу човечката перцепција и уметноста, од една страна и општествениот код од друга страна. Стекнување…