Skip to content

Културолошки студии: Листа на предмети

Изборен блок предмети – Културна традиција

Предмет
Реализатори
ЕКТС
Народна културна традиција
проф. д-р Марко Китевски
9
Писмото и писмените споменици како културно наследство
проф. д-р Илија Велев
9
Културната и духовната традиција на Света Гора
проф. д-р Илија Велев
6
Христијанска култура и уметност во средниот век
проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ
9
Средновековни естетски и културни модели
проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ
6
Културноисториските процеси во 19 век
проф. д-р Валентина Миронска-Христовска
Религија, нација, идентитет
проф. д-р Валентина Миронска-Христовска
6

Изборен блок предмети – Современа  култура, медиуми, јавност

Предмет
Реализатори
ЕКТС
Културна одржливост и културна политика
проф. д-р Лорета Георгиевска – Јаковлева
9
Културна индустрија, културен маркетинг, културен менаџмент
проф. д-р Лорета Георгиевска – Јаковлева
6
Културните предизвици на глобализацијата
проф. д-р Ана Мартиноска
9
Родови претстави во современата култура и медиуми
проф. д-р Ана Мартиноска
6
Виртуелна култура
проф. д-р Мишел Павловски
9
Политиките на театарскиот дискурс
проф. д-р Мишел Павловски
6
Филмократијата и современата култура
проф. д-р Александар Прокопиев
9
Уметничкото (книжевното) дело во современата култура
проф. д-р Африм Реџепи
9

Изборен блок предмети – Транскултура, интерференција на идентитетите во културата

Предмет
Реализатори
ЕКТС
Културни идентитети
Проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева
9
Еко-културни теории
проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер
6
Култура и граници
проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер
6
Урбана културологија
проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер
9
Телото во културата
проф. д-р Наташа Аврамовска
9
Бајката во културата
проф. д-р Наташа Аврамовска
6