Skip to content

Македонска книжевност: Листа на предмети

Изборен блок предмети

Предмет
Реализатори
ЕКТС
Македонско народно книжевно творештво
проф. д-р Марко Китевски
8
Фолклорот и современата литература
Проф. д-р Ана Мартиноска
8
Византиско-македонски книжевни врски
проф. д-р Илија Велев
8
Средновековни книжевни жанрови
Проф. д-р Маја Јакимовска-Тошиќ
8
Македонскиот литературен 19 век
Проф. д-р Валентина Миронска-Христовска
8
Македонската драма – процеси, појави и поетики
Проф. д-р Мишел Павловски
8
Историското во македонската романсиерска продукција
Проф. д-р Лорета Георгиевска – Јаковлева
8
Раскажувачите од петтиот круг
Проф. д-р Александар Прокопиев
8
Книжевен лудизам
Проф. д-р Соња Стојменска-Елзесер
8
Техниките на читањето на субјектот во македонската книжевност
Проф. д-р Африм Реџепи
8
Интеркултурни автори, појави и процеси во македонската литератур
Проф. д-р Јасмина Мојсиева-Гушева
8
Македонското женско писмо
Проф. д-р Наташа Аврамовска
8