Skip to content

Макропроекти

Историја на македонската книжевност

Период на реализација: 1982-1991Главен истражувач: проф. д-р Георги Сталев  Макропроектот е поврзан со првата деценија од научноистражувачкиот развој на Институтот за македонска литература. Неговата цел е истражувања и собирање граѓа за изготвување повеќетомна Историја на

Повеќе »