Меѓународен проект во рамки на Програмата за партиципација на УНЕСКО „Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење“ (1.11.2007 – 31.11.2008)

Меѓународен проект во рамки на Програмата за партиципација на УНЕСКО „Родовите претстави во македонската и албанската култура и во општественото живеење“ (1.11.2007 – 31.11.2008)

Главен истражувач: д-р Лорета Георгиевска-ЈаковлеваСоработници: д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, д-р Наташа Аврамовска, д-р Мишел Павловски и м-р Ана Мартиноска од ИМЛ, д-р Гзиме Старова (Правен факултет), д-р Агим Полоска и д-р Мируше Хоџа (Филолошки факултет)