Skip to content

Меѓународна соработка

Меѓународна соработка

Еден од основните сегменти во остварувањето на дејноста на Институтот за македонска литература во Скопје е меѓународната соработка, односно склучување на договори за соработка во областа на научните истражувања, со сродни институции во земјата и странство каде предмет на изучување и истражување е македонската литература. Најзначајна форма преку која се реализира соработката се заедничките научноистражувачки проекти. Институтот за македонска литература има склучено договори за научна соработка со сродни научни и високообразовни институции во странство.

 

Во Република Србија со:

Во Република Хрватска со:

Во Република Бугарија со:

Во Руската федерација со:

Во Словенија со:

Во Словачка со:

 Во Унгарија со:

 Во Црна Гора со: