Skip to content

м-р Жарко Иванов

Интернет адреса: ubanob@gmail.com, z.ivanov@iml.ukim.edu.mk

Научно звање: соработник-истражувач, Одделение за македонска народна литература, докторанд на третиот циклус – докторски студии на УКИМ, ИМЛ

Потесна област на научноистражувачки интерес: книжевност, филм, фолклор, културолошки студии

Втор циклус студии:

 • Институт за македонска литература, 2017
 • Универзитет за аудиовизуелни уметности, 2019

Магистерски трудови:

 • Помеѓу реалноста и фикцијата – Поетиката во сценаријата на Чарли Кауфман
 • Анимиран-документарен филм – Историја, теорија и естетика

Високо образование: Филолошки факултет „Блаже Конески“ при УКИМ во Скопје, руски и италијански јазик и книжевност, 2010

Учество во научноистражувачки проекти:

 • Македонска книжевна енциклопедија (автори и дела), Институт за македонска литература (2021 –  )

Научни и стручни трудови во периодиката: 

 • „Рецепцијата на делото Човечулец од Александар Прокопиев во европски културен контекст“

Учества на научни собири:

 • Меѓународна научна конференција Popular Culture: Reading From Below / Популарната култура: Поглед одоздола, Скопје, МАНУ, 3-4 ноември 2014
 • XLVIII Meѓународна научна конференција при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, септември 2021
 • Конференција Писменото и книжевното културно наследство во Скопје и Скопско, ИМЛ, 27 октомври 2021

Општествени и професионални должности:

 • Претседател на АСИФА Македонија (Меѓународна асоцијација за анимација)
 • Директор на Флипбук Филм Фестивал (Фестивал за европски анимиран филм)