Skip to content

Интернет адреса: m.cvetanoska@iml.ukim.edu.mk
Научно звање: соработник истражувач, Одделение за македонска литература XIX век, докторантка на третиот циклус – докторски студии на УКИМ, ИМЛ
Потесна област на научноистражувачки интерес:
македонска книжевност во XIX век, историја на македонската книжевност, културни поими и идентитетски прашања
Постдипломски студии:
Институт за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, културолошки студии во книжевноста, 2016
Магистерски труд:
Културолошките импликации во творештвото и активизмот на Елиф Шафак
Високо образование:
Филолошки факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, македонска книжевност и јужнословенски книжевности, 2006


Учество во научноистражувачки проекти:

 • Македонска книжевна енциклопедија (автори и дела), Институт за македонска литература (2021 –  )

Научни и стручни трудови во периодиката

Истражувачки студиски престој: Истанбул, Република Турција (2021)

Учества на научни собири:

 • II Меѓународна студентска конференција Jučer, danas, sutra – slavistika / Вчера, денес, утре – славистика, Филозофски факултет, Загреб (2015)
 • XLVI меѓународна научна конференција на LII летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид (2019)
 • Меѓународен научен симпозиум, Урбани културни идентитети – Скопје и Истанбул, Истанбул (2019)
 • XLVII Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид (2020)
 • XLVIII Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид (2021)
 • Меѓународна научна конференција Македонска книжевна архива: Од ракопис до дигитална култура, Скопје, Институт за македонска литература, (2021)
 • Меѓународен научен симпозиум Конески и книжевната наука, Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скopje, (2021)
 • Тркалезна маса Конески во наставата по македонски јазик на странските универзитети, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, (2021)
 • Меѓународен научен собир 100 години Блаже Конески и 75 години Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје, (2021)

Општествени и професионални должности:

 • (2015-2021) – Лектор по македонски јазик и литература на Kатедрата за македонски јазик и литература при Факултет за литература на Истанбулскиот универзитет, Истанбул, Р Турција