Родовите претстави во литературата и културата на Балканот (01.07.2006 – 30.06.2008)

Родовите претстави во литературата и културата на Балканот (01.07.2006 – 30.06.2008)

Носители: Институт за македонска литература при УКИМ и Филолошки факултет при Југозападниот Универзитет “Неофит Рилски” во Благоевград, Р. Бугарија

Главни истражувачи: д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева д-р Илија Недин (Бугарија)

Соработници од Македонија: д-р Јасмина Мојсиева-Гушева, д-р Наташа Аврамовска, д-р Мишел Павловски, д-р Маја Јакимовска-Тошиќ и м-р Ана Мартиноска