Традицијата и континуитетот во македонско-хрватските врски (1.07.2007 – 30.06.2009)

Традицијата и континуитетот во македонско-хрватските врски (1.07.2007 – 30.06.2009)

Носители: Институт за македонска литература при УКИМ во Скопје и Филозофски факултет при Универзитетот во Риека

Главни истражувачи: д-р Васил Тоциновски (Македонија) ид-р Горан Калоѓера (Хрватска)Соработници од Македонија: д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева, д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, д-р Наташа Аврамовска, д-р Валентина Миронска-Христовска, д-р Јасмина Мојсиева-Гушева и м-р Ана Мартиноска од ИМЛ и д-р Јелена Лужина од Факултетот за драмски уметности – Скопје.