New Коста АбрашИнститут за македонска литература, Скопје, 2005
Димензии 24см
Број на страници 30 
ISBN 9989-886-57-1
Цена 150,00 ден.

Содржина: Поздравен говор: стр. 7-8. – Виолета Пирузе-Тасевска: Буревесникот Коста Абраш: стр. 9-14. – Васил Тоциновски: Интимниот поетски разговор на Коста Абраш како колективно меморирање: стр. 15-30.