Период на реализација: 01.01.2004 – 31.12.2006
Главен истражувач: д-р Ѓорги Поп-Атанасов
Соработници: д-р Илија Велев и д-р Маја Јакимовска-Тошиќ

Овој проект е во процес на истражувачки постапки и ќе трае до крајот на 2006 год. Проблемите поврзани со него се разгледуваат од повеќе аспекти: македонски писмени споменици, коишто се чуваат во библиотеките на светогорските манастири, македонски книжевни дејци, коишто работеле во Св. Гора, литературни дела на македонски средновековни пистели, зачувани во светогорски ракописи итн.