Институт за македонска литература при Филолошкиот факултет “Блаже Конески” , Скопје, 1997
Димензии 24см
Број на страници 260
ISBN 9989-663-40-2
Содржина: Ѓорги Поп-Атанасов: Каде и кога е пишуван Битолскиот триод и кој е неговиот пишувач: стр. 9-18. – Илија Велев: Лесновските проложни текстови и нивната редакциска застапеност: стр. 19-40. – Маја Јакимовска-Тошиќ: Миграцијата на македонската ракописна книга кон руските предели: стр. 41-58. – Јованка Друговац-Стојановска: Од Ѓоргија Пулевски до Димитрија Чуповски: стр. 59-68. – Васил Тоциновски: Низ македонските ангажмани на Тодор Павлов: стр. 71-84. – Веле Смилевски: Личниот опит на Блаже Конески: стр. 85-94. – Вецко Домазетовски: Македонскиот поетски роман: стр. 95-106. – Лорета Георгиевска-Јаковлева: Романите на Живко Чинго: стр. 107- 124. – Душко Наневски: Поетската шифра на митот: стр. 127-134. – Марко Китевски: Фолклорот и етнографијата во Македонија; стр. 135-152. – Димче Најчески: Илинденските народни песни – народна поезија од 20 век: стр. 153-160. – Ленка Татаровска: Архетипскиот образец на мртвиот коњаник: стр. 161-170. – Искра Николовска-Нејашмиќ: Сижејно-композициони аспекти на македонската народна реалистичка приказна: стр. 171-176. – Ана Мартиноска: Македонската варијанта на Вуковиот “Болани Дојчин”: стр. 177-182. – Катица Ќ улавкова: Книжевна критика: стр. 185-198. – Александар Прокопиев: Борхес и пост-модерната; стр. 199-206. – Јордан Плевнеш: Европа и Балканот меѓу трагедијата и самотијата: стр. 207-212. – Јасмина Мојсиева-Гушева: Реалниот и имагинарниот свет на двојниците: стр. 213-228. – Анастасија Ѓурчинова: Станските влијанија и модернизирањето на македонскиот расказ во 50-тите: стр. 229-238. – Соња Стојменска-Елзесер; Поставките на руските формалисти и македонската книжевна критика и есеистика; стр. 239-247. – биографски белешки 249-258. – список на првичните објави на застапените прилози: стр. 259-260.