Институт за македонска литература, Скопје, 2001
Димензии 21см
Број на страници 153
ISBN 9989-886-38-5
Биографии и библиографии на вработените.